Odpočet daňových strát v roku 2021

Možnosť odpočtu daňovej straty od základu dane a spôsob odpočtu upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, bližšie v § 30. Jedná sa pritom o jeden z legálnych nástrojov na znižovanie základu dane, ktorý má však svoje stanovené pravidlá.

Daňovou stratou rozumieme záporný rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami daňovníka za príslušné obdobie, tzn. daňová strata môže vzniknúť aj z kladného výsledku hospodárenia, ktorý sa upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Daňovú stratu môžu vykázať:

  • právnické osoby,
  • fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré si uplatňujú preukázateľne vynaložené výdavky prostredníctvom vedenia daňovej evidencie alebo účtujú v jednej zo sústav účtovníctva.

Daňové straty za zdaňovacie obdobia 2017 až 2019

Daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach 2017 až 2019 je možné odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) v daňovom priznaní za rok 2021 vo výške ¼ vykázanej straty, maximálne do výšky základu dane.

Pozor si daňovníci musia dať v prípade daňových strát za rok 2017 a 2018, pri ktorých mali nárok na ich úplný odpočet v daňovom priznaní za rok 2019. V takomto prípade by si od vykázaného základu dane (resp. čiastkového základu dane) nemohli za roky 2017 a 2018 odpočítať žiadnu stratu, pretože už bola „použitá“.

Nové pravidlá pri umorovaní daňových strát od roku 2020

Pri daňových stratách vykázaných od 1.1.2020 došlo k úprave pravidiel pre ich umorovanie a prvýkrát sa aplikujú v daňových priznaniach za rok 2021.

  1. Zmena lehoty odpočtu – pôvodná dĺžka štyroch po sebe nasledujúcich období sa predlžuje o jeden rok na 5 rokov.
  2. Výška odpočtu – daňovú stratu možno „po novom“ odpočítať počas určeného obdobia piatich rokov nerovnomerne, ale maximálne do výšky 50 % základu dane (v daňovom priznaní za rok 2021 platí táto podmienka aj pre „mikrodaňovníkov“).

Za „mikrodaňovníka“ sa považuje  fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy, resp. výnosy nepresiahnu sumu 49 790 eur – tento štatút je možné nadobudnúť najskôr od 1.1.2021. Nové pravidlo týkajúce sa odpočtu daňovej straty za rok 2021 u „mikrodaňovníkov“ bude možné aplikovať až v daňových priznaniach za rok 2022. To znamená, že „mikrodaňovníci“, ktorí vykážu v roku 2021 daňovú stratu a v roku 2022 vykážu základ dane, si budú môcť umoriť daňovú stratu v daňovom priznaní za rok 2022 nie len do výšky 50 % základu dane, ale v ľubovoľnej výške, maximálne však do výšky základu dane.

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...