Povinné náležitosti účtovného dokladu od 1.1.2022

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s platnosťou od 1.1.2022 prináša niekoľko zmien. V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sa upravili aj povinné náležitosti účtovného dokladu, ktoré sú uvádzané v §10 spomínaného zákona:

  • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).

Došlo k nasledujúcim zmenám:

  • vypúšťa sa povinnosť označovania účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, avšak na výzvu daňového úradu (resp. inej oprávnenej osoby) je účtovná jednotka povinná pri kontrole poskytnúť prístup do softvéru a sprístupniť tak účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov.
  • vypúšťa sa povinnosť podpisového záznamu osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ktorý môže byť nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Ak však účtovná jednotka nevykonáva výmenu záznamov takýmto spôsobom, stále platí povinnosť uvádzať na účtovnom doklade podpis zodpovednej osoby za účtovný prípad.

Táto zmena nastáva v dôsledku digitalizácie účtovníctva a teda aj novým podmienkam na zabezpečenie vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu.

-kp-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...