Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a nový vzor oznámenia

Na základe opatrenia Ministerstva financií vstúpil do platnosti od 1.1.2022 nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Toto tlačivo bude používané pre účtovné závierky schválené po 1.1.2022 bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka schvaľuje.

Zmena v novom tlačive, nastala v počte „koloniek“ pri IČO, nakoľko občianskym združeniam bolo namiesto predtým uvádzaného SID pridelené 12-miestne IČO.

Účtovné jednotky, pre ktoré je vzor oznámenia určený:

  • Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
  • Mikro účtovná jednotka
  • Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého/podvojného účtovníctva
  • Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS
  • Fond, Fond nehnuteľností, Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie
  • Záručný fond, fond ochrany vkladov
  • Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
  • Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov
  • Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov.

Povinnosť uloženia oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra ÚZ

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná uložiť do registra účtovných závierok aj oznámenie o dátume schválenia ÚZ najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, má možnosť dodatočne otvoriť účtovné knihy, ak opätovné otvorenie účtovných kníh zabezpečí verný a pravdivý obraz účtovníctva. Následne do registra účtovných závierok uloží novú už schválenú účtovnú závierku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.

Po uložení schválenej účtovnej závierky v registri účtovných závierok účtovná jednotka nemôže opätovne otvoriť účtovné knihy v prípade zistenia chýb, ale zistené nezrovnalosti opraví v účtovnom období, kedy tieto skutočnosti zistila a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...