Zmeny v schvaľovaní prevádzok Úradom verejného zdravotníctva

S účinnosťou od 1.1.2020 dochádza k novelizácií zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom novelizácie zákona je zlepšiť a zefektívniť podnikateľské prostredie a to najmä prostredníctvom šetrenia nákladov a debyrokratizácie podnikateľského prostredia.

Hlavné zmeny nastali v nasledujúcich oblastiach:

1. V súčasnosti majú prevádzky povinnosť žiadať o jej schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Novelizáciou zákona došlo k vypusteniu tejto povinnosti pri určitých typoch prevádzok. Vybraté prevádzky teda už nebudú žiadať o schválenie, ale budú mať iba oznamovaciu povinnosť. Ide o nasledujúce typy prevádzok:

• Administratívne priestory,
• Telovýchovno-športové zariadenia,
• Zariadenia starostlivosti o ľudské telo a ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
• Zotavovacie podujatia,
• Prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov,
• Priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Oznamovaciu činnosť budú mať aj tie prevádzky, ktoré už v minulosti boli schválené avšak dochádza k mene osoby, ktorá priestory prevádzkovala a taktiež nedošlo k zmene v prevádzkovaní.

2. Ďalšia zmena nastáva v oblasti prevádzkových poriadkov. Dochádza k zrušeniu povinnosti prevádzkovateľov predkladať prevádzkové poriadky na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Táto zmena sa taktiež týka len vybraných prevádzok. Je potrebné poznamenať, že dané opatrenie neruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok.

3. Takisto dochádza k zrušeniu povinnosti predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva doklad o oprávnení podnikať a doklad stavebného úradu o užívaní stavby na podnikanie, pretože daná činnosť nepatrí do kompetencií orgánov verejného zdravotníctva.

Prinášame vám nielen aktuálne novinky, ale aj komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad daňové poradenstvovedenie účtovníctvavirtuálne sídlo, ako aj zakladanie s.r.o. či predaj ready made s.r.o. platca DPH (ako aj neplatcu). Neváhajte a obráťte sa na skutočných odborníkov – EASY START.

<< Späť na predchádzajúcu stranu