Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Otázky a odpovede

Otázky
  Add a header to begin generating the table of contents

  SOS dotácia – otázka pani Monika J.

  Pracovala som ako čašníčka. Keďže kvôli súčastnej pandemickej situácií som bola nútena ukončiť toto zamestnanie prihlásila som sa na úrad práce v Pezinku.

  Miestna pani úradníčka mi v tej dobe odporučila požiadať o sociálny príspevok v hodnote 29.80 eur. Nemala som žiadny iný príjem tak som súhlasila. Keď oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, že poskytne SOS dotáciu vo výške 300 eur osobám, ktoré nemôžu kvôli pandémií pracovať. Hneď som vyplnila žiadosť, ktorá mi bola schválená, a tak som začala poberať túto dávku od mesiaca december 2020 až do mesiaca február 2021.

  Dnes som kontaktovala svoj úrad práce v Pezinku (keďže som ešte do dnešného dňa t. j. 23.3.2021 nedostala dotáciu), kde mi druhá pani úradníčka povedala, že mi zaniká nárok na túto SOS dotáciu a navyše musím vrátiť všetky SOS dotácie, lebo poberám sociálnu dávku 29.80 eur.

  Chcem sa u vás teda informovať, keďže som si našla na vašej stránke informáciu že na SOS dotáciu stráca nárok osoba, ktorej dávky prekračujú sumu 300 eur. Čo by v mojom prípade nebolo tak, keďže všetky dávky ktoré poberám sú len 29.80 eur.

  Na základe dodaných informácií nie je zrejmé, akú sociálnu dávku poberáte. Vychádzame teda z predpokladu, že ide o dávku v hmotnej núdzi.

  1/ V podmienkach pre čerpanie SOS dotácie okrem iného sú aj:

  Ďalšie podmienky pre žiadateľa na poskytnutie SOS dotácie, ktoré musí žiadateľ splniť:

  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie (300 eur) a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá SOS dotácia

  https://www.pomahameludom.sk/

  2/ Informácia pre žiadateľov a príjemcov SOS dotácie

  Dávky a príspevky, ktorých spätne priznanie podmieňuje vrátenie SOS dotácie: - starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dôchodkové dávky; - pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, príspevok na opatrovanie, dávku v nezamestnanosti, kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávku nemocenského zabezpečenia, dávku nemocenského poistenia alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dávky a príspevky; - resp. si môžete nárok na niektorú z vyššie uvedených dôchodkových dávok a/alebo dávok a príspevkov uplatniť (napr. neuplatnili ste si nárok na dávku v nezamestnanosti z dôvodu, že ste si požiadali o SOS dotáciu)

  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/download/SOS/Informacia__pre_ziadatelov_a_prijemcov_SOS_dotacie-.pdf

  3/ Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že dávky SOS musíte vrátiť.

  Odporúčame zrušiť poberanie soc. dávky čím skôr a následne znova požiadať o SOS dotáciu.

  Nakoľko suma soc. dávky je výrazne nižšia ako SOS dotácia , odporúčame klientke tiež zavolať na nižšie uvedený kontakt a skonzultovať, či by nebolo možné vrátiť soc. dávku a ponechať si SOS dotáciu./čo však nepredpokladáme/

  Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

  Ing. Zuzana Porubanová - 033/244 3553

  Dotácia a PN – pani Alena  N.

  Rada by som sa dozvedela ako je to s dotáciou k výkazu 2 ak sa čerpá dlhodobá PN (viac mesačná)

  Pri dlhodobej PN nie je možné čerpať príspevok prvej pomoci ++ opatrenie č.2 . Aktuálne čakáme na vydanie usmernenia. Po jeho zverejnení Vám odpoveď doplníme aj o jeho znenie.

  Pandemický rodičovský príspevok – pani K.

  Mám nárok na pandemický rodičovský, keď moje dieťa malo 2.4 2021 3 roky ale o 5 dni mi dali výpoveď ...?

  Z dotazu nižšie nie je zrejmé, či mala klientka pri ukončení pracovného pomeru vyplatený nejaký príjem, ak áno , tak podľa nášho názoru jej nárok na pandemický rodičovský príspevok zanikol. /keďže už nepôjde o analogickú nadväznosť po zákonnom zániku nároku na rodičovský príspevok, ktorý bol poskytovaný v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z../

  Nárok na pandemický rodičovský príspevok nie je ak ste mali:

  • príjem zo závislej činnosti
  • príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
  • ste poberateľmi dávky sociálneho poistenia (napríklad materské, dávka v nezamestnanosti, ošetrovné, starobný dôchodok, invalidný dôchodok atď.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (policajti a vojaci) alebo
  • príspevku na opatrovanie alebo
  • máte nárok na poskytovanie rodičovského príspevku v zmysle zákona na iné dieťa (napr. mladšie dieťa).

  Tehotenské – pani Nikola Š.

  Dobrý deň. Kedy príde odpoveď zo Sociálnej poisťovne, či mám nárok na tehotenské dávku alebo nie. Ďakujem

  https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

  Povinnosti Sociálnej poisťovne

  • vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami
  • rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o tehotenské miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania)
  • vyplácať tehotenské v lehotách určených pobočkou
  • vydávať na žiadosť poberateľky tehotenského potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume tehotenského

  Máte záujem o naše služby?
  Kontaktujte nás!