Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Otázky a odpovede

Otázky
  Add a header to begin generating the table of contents

  SOS dotácia – otázka pani Monika J.

  Pracovala som ako čašníčka. Keďže kvôli súčastnej pandemickej situácií som bola nútena ukončiť toto zamestnanie prihlásila som sa na úrad práce v Pezinku.

  Miestna pani úradníčka mi v tej dobe odporučila požiadať o sociálny príspevok v hodnote 29.80 eur. Nemala som žiadny iný príjem tak som súhlasila. Keď oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, že poskytne SOS dotáciu vo výške 300 eur osobám, ktoré nemôžu kvôli pandémií pracovať. Hneď som vyplnila žiadosť, ktorá mi bola schválená, a tak som začala poberať túto dávku od mesiaca december 2020 až do mesiaca február 2021.

  Dnes som kontaktovala svoj úrad práce v Pezinku (keďže som ešte do dnešného dňa t. j. 23.3.2021 nedostala dotáciu), kde mi druhá pani úradníčka povedala, že mi zaniká nárok na túto SOS dotáciu a navyše musím vrátiť všetky SOS dotácie, lebo poberám sociálnu dávku 29.80 eur.

  Chcem sa u vás teda informovať, keďže som si našla na vašej stránke informáciu že na SOS dotáciu stráca nárok osoba, ktorej dávky prekračujú sumu 300 eur. Čo by v mojom prípade nebolo tak, keďže všetky dávky ktoré poberám sú len 29.80 eur.

  Na základe dodaných informácií nie je zrejmé, akú sociálnu dávku poberáte. Vychádzame teda z predpokladu, že ide o dávku v hmotnej núdzi.

  1/ V podmienkach pre čerpanie SOS dotácie okrem iného sú aj:

  Ďalšie podmienky pre žiadateľa na poskytnutie SOS dotácie, ktoré musí žiadateľ splniť:

  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie (300 eur) a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá SOS dotácia

  https://www.pomahameludom.sk/

  2/ Informácia pre žiadateľov a príjemcov SOS dotácie

  Dávky a príspevky, ktorých spätne priznanie podmieňuje vrátenie SOS dotácie: - starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dôchodkové dávky; - pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, príspevok na opatrovanie, dávku v nezamestnanosti, kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávku nemocenského zabezpečenia, dávku nemocenského poistenia alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dávky a príspevky; - resp. si môžete nárok na niektorú z vyššie uvedených dôchodkových dávok a/alebo dávok a príspevkov uplatniť (napr. neuplatnili ste si nárok na dávku v nezamestnanosti z dôvodu, že ste si požiadali o SOS dotáciu)

  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/download/SOS/Informacia__pre_ziadatelov_a_prijemcov_SOS_dotacie-.pdf

  3/ Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že dávky SOS musíte vrátiť.

  Odporúčame zrušiť poberanie soc. dávky čím skôr a následne znova požiadať o SOS dotáciu.

  Nakoľko suma soc. dávky je výrazne nižšia ako SOS dotácia , odporúčame klientke tiež zavolať na nižšie uvedený kontakt a skonzultovať, či by nebolo možné vrátiť soc. dávku a ponechať si SOS dotáciu./čo však nepredpokladáme/

  Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

  Ing. Zuzana Porubanová - 033/244 3553

  Dotácia a PN – pani Alena  N.

  Rada by som sa dozvedela ako je to s dotáciou k výkazu 2 ak sa čerpá dlhodobá PN (viac mesačná)

  Pri dlhodobej PN nie je možné čerpať príspevok prvej pomoci ++ opatrenie č.2 . Aktuálne čakáme na vydanie usmernenia. Po jeho zverejnení Vám odpoveď doplníme aj o jeho znenie.

  Pandemický rodičovský príspevok – pani K.

  Mám nárok na pandemický rodičovský, keď moje dieťa malo 2.4 2021 3 roky ale o 5 dni mi dali výpoveď ...?

  Z dotazu nižšie nie je zrejmé, či mala klientka pri ukončení pracovného pomeru vyplatený nejaký príjem, ak áno , tak podľa nášho názoru jej nárok na pandemický rodičovský príspevok zanikol. /keďže už nepôjde o analogickú nadväznosť po zákonnom zániku nároku na rodičovský príspevok, ktorý bol poskytovaný v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z../

  Nárok na pandemický rodičovský príspevok nie je ak ste mali:

  • príjem zo závislej činnosti
  • príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
  • ste poberateľmi dávky sociálneho poistenia (napríklad materské, dávka v nezamestnanosti, ošetrovné, starobný dôchodok, invalidný dôchodok atď.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (policajti a vojaci) alebo
  • príspevku na opatrovanie alebo
  • máte nárok na poskytovanie rodičovského príspevku v zmysle zákona na iné dieťa (napr. mladšie dieťa).

  Tehotenské – pani Nikola Š.

  Dobrý deň. Kedy príde odpoveď zo Sociálnej poisťovne, či mám nárok na tehotenské dávku alebo nie. Ďakujem

  https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

  Povinnosti Sociálnej poisťovne

  • vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami
  • rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o tehotenské miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania)
  • vyplácať tehotenské v lehotách určených pobočkou
  • vydávať na žiadosť poberateľky tehotenského potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume tehotenského

  Pandemický rodičovský príspevok – pani Michaela D.

  Poberala som pandemický rodičovský príspevok. Využila som príležitosť zamestnať sa, ale keďže sme sa nedohodli, prácu som ukončila po 2 dňoch. Mám ešte nárok, aby mi pokračovalo vyplácanie tohto príspevku?

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/poskytovanie-pomoci-v-hmotnej-nudzi-nahradneho-vyzivneho-a-statnych-socialnych-davok-v-case-covid-19/narok-na-pandemicky-rodicovsky-prispevok-od-1.11.2020.html?page_id=1041060

  Nárok na RP COVID-19 Vám už nevzniká, nemôžete pokračovať v poberaní RP COVID-19.

  Počas poberania došlo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti k prerušeniu výplaty RP COVID-19.

  Jediné čo Vám vieme poradiť je možno žiadať o pandemické ošetrovné, ale to len v tom prípade ak ste v ochrannej lehote a spĺňate podmienky – uvedené v tomto linku:

  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_pandemicke-osetrovne/

  Predĺženie podporného obdobia pri dávke v nezamestnanosti – pani Slávka D.

  Dobrý deň chcem sa opýtať ak mi teraz v máji končí 6 mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti mam nárok na predĺženie podporného obdobia ďalej lebo celkom tomu nerozumiem ďakujem za info

  Momentálne nemáte nárok na predĺženie dávky, iba ak by vyšlo nové nariadenie vlády.

  Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021.

  Upozorňujeme, že v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky predĺžené podporného obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať krízová situácia.

  https://www.socpoist.sk/predlzenie-podporneho-obdobia/68337s#4A

  Predĺženie podpory v nezamestnanosti – pán Lukáš K.

  Dobrý deň. Podporné obdobie mi končí 31.5.2021. Predĺži sa mi o 2 mesiace? Ďakujem

  Nie, podporné obdobie sa nepredĺži.

  Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 103/2021 Z. z. o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa s účinnosťou od 19. marca 2021 predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo, resp. uplynie počas krízovej situácie a to o dva mesiace, najdlhšie však do 31. mája 2021.

  SOS dotácia – pani Natália F.

  Dobrý deň. Poberala som SOS dotáciu od októbra do apríla. Naďalej máme prevádzku zatvorenú. Dotáciu mi UPSR ďalej nevypláca, keďže som vyčerpala 1800€,tak mi to bolo oznámené. Pričom moje kolegyne, ktoré sú v tej istej situácii a vyčerpali dávku 1800€,tak im prišla dotácia aj za apríl (čiže už 2100€). Mňa len zaujíma, ako to je možné, že mne systém peniaze nepustil a kolegyniam áno, keď sme na tom rovnako. Ďakujem za odpoveď.

  Áno mali by ste mať nárok, ak ste splnili podmienky na príspevok v roku 2021 v max. sume 1 800 €. Odporúčame kontaktovať osobne alebo tel. príslušný ÚPSVaR a vydiskutovať dôvod nevyplatenia príspevku.

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia-dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-pre-fyzicku-osobu-podla-3-nariadenia-vlady-sr-c.-103-2020-z.-z.-o-niektorych-opatreniach-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr-v-case-mimori.html?page_id=1037747

  ,,Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní(2).  ,,

  Podpora v nezamestnanosti – pani Miriam

  Dobrý deň, som v ochrannej lehote na materskej dovolenke. Po materskej mám nárok na PN-ku alebo môžem požiadať o podporu v nezamestnanosti? Mám ešte 3 mesiace nevyčerpané, poberala som podporu 3 mesiace a zamestnala sa. Alebo mam žiadať o rodičovský príspevok? Načo má nárok partner otec dieťaťa?

  Pre upresnenie - pracovný pomer som ukončila dohodou 30.6.2020. 1.7.2020 som nastúpila na ÚPSVaR, a požiadala som o podporu v nezamestnanosti. Tá mi vyšla veľmi nízka lebo zamestnávateľka klamala na odvodoch a ja som to nevedela, tak som sa zamestnala. Nová práca začala dňa 1.10.2020. Ukončenie pracovného pomeru - výpoveď dohodou 4.1.2021. Tak nasledovala PN-ka od 5.1.2021 do 26.1.2021. Následne nástup na materskú dňa 27.1.2021.

  V emaily uvádzate nástup MD  27.1.2021, z toho predpokladáme, že Vám materská dovolenka/34.týždňov/ bude trvať do 21.09.2021, dovtedy budete poberať dávku materské. Po ukončení Vašej materskej dovolenky, ak splní podmienky na poberanie dávky materské otec, môže o ňu požiadať.

  Vy sa opätovne zaraďte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR /ak náhodou nie ste/ a počas poberania dávky materské otcom požiadajte o výplatu zvyšku dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia/viď link nižšie/. Po ukončení poberania dávky ,,materské,, otcom, požiadajte o rodičovský príspevok.

   https://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s

  Nárok na dávku za zostávajúcu časť podporného obdobia

  Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, t. j. odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie. Dávka je v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. To znamená, že ak od vyradenia osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie neuplynuli dva roky a predchádzajúce podporné obdobie neuplynulo, pri opätovnom zaradení do tejto evidencie osoba má nárok na výplatu dávky v predchádzajúcej výške len za zostávajúce podporné obdobie. 

  SOS dotácia – pani Marianna Š.

  Dobrý deň, ja by som sa Vás chcela spýtať, mne skončila SOS dotácia v marci 2021 a predlžovala sa podpora v nezamestnanosti o 2 mesiace, či mám aj ja nárok na takúto podporu, keď som v roku 2020 od mája do októbra poberala dávku v nezamestnanosti, ďakujem.

  Poberatelia dávky v nezamestnanosti mali možnosť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že od 01.06.2021 nie je možné predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti.

  Tehotenské –pani Gabriela

  Dobrý deň rada by sa opýtala som na PN  a poberám aj tehotenský príspevok. Podporné obdobie PN mi končí 18.7.2021 ale aj tak ostávam naďalej na neplatenej PN do nástupu na materskú. Ak mi zanikne podporné obdobie mám stále nárok poberať tehotenský príspevok?

  Pri poberaní dávky tehotenské sa nesleduje poberanie iných dávok.

  Takže pokiaľ spĺňate ostatné podmienky, máte naďalej nárok na poberanie dávky tehotenské.

  SOS dotácia –pani Jarmila P.

  Dobrý deň. Chcem sa informovať o SOS dávke. Do 10.12.2020 som poberala opatrovateľský príspevok. Od 01.03.2021-03.05.2021 som bola zamestnaná. Od 04.05.2021 som na úrade práce, manžel bol od 05/2020 do 04/2021 práceneschopný. Ide riešiť invalidný dôchodok. Chcem sa informovať či mám nárok na SOS dávku?

  Na základe uvedených údajov vo formulári, ste osoba, ktorá momentálne nemá žiaden príjem a nepoberá ani dávku v nezamestnanosti /len je evidovaná na ÚPSVaR/ a preto môžete požiadať o SOS dotáciu, pokiaľ spĺňate aj podmienky, ktoré sú uvedené nižšie. /to nevieme z vyplneného formulára posúdiť/

  Žiadosti o SOS dotáciu prijímajú príslušné úrady práce (podľa miesta pobytu žiadateľa). 

  Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

  • zo závislej činnosti,
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie(1),
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

  a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;
  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia (okrem tehotenského), dávky nemocenského poistenia (okrem tehotenského) alebo obdobnej dávky zo zahraničia

   Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

  SOS dotácia – pani Lucia

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem dostať aj ja tu SOS dotáciu keď som na PN?

  Z dôvodu poberania dávky nemocenské – PN nemáte nárok na SOS dotáciu.

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia-dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-pre-fyzicku-osobu-podla-3-nariadenia-vlady-sr-c.-103-2020-z.-z.-o-niektorych-opatreniach-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr-v-case-mimori.html?page_id=1037747

  Žiadateľ o SOS dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;

  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia (okrem tehotenského), dávky nemocenského poistenia (okrem tehotenského) alebo obdobnej dávky zo zahraničia;

  SOS dotácia – pán Jakub B.

  Som v pracovnom pomere-zamestnanec. V januári v dôsledkom krízovej situácie a opatrení(vyhlášok ÚVZ) viedli môjho zamestnávateľa k tomu, že ma musel poslať na neplatené voľno(odmietol som preukázať sa pri vstupe mojim testom). Chcem upozorniť, že tým som stratil svoj jediný príjem zo závislej činnosti.
  Požiadal som o SOS dotáciu(300 eur) príslušný ÚPSVaR, kde mi dali odmietavé stanovisko -že som fyzická osoba, ktorá neprestala v čase krízovej situácie vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
  Odvolal som sa, že práve dôvod ktorý uviedli, je potvrdením môjho nároku, lebo ja som fyzická osoba, ktorá práve dôsledkom krízovej situácie (opatrenia vyplývajúce z krízovej situácie) som zostal na neplatenom voľne a tým som stratil svoj jediný príjem zo závislej činnosti.
  ÚPSVaR trvá na tom, že nebol ukončený pracovný pomer, ale ja mám za to že ani živnostník nemal ukončenú živnosť ba ani dohodám nemusel mať ukončenú platnosť dohody....a im poskytovali SOS dotáciu, keď nemali iný príjem..

  Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) o poskytnutie  SOS dotácie.

  Nevykonávanie činnosti znamená:

  • skončenie pracovného pomeru,
  • pozastavenie alebo zrušenie živnosti,
  • trvanie pracovného pomeru, ak nemožno vykonávať činnosť počas druhej vlny,
  • nepozastavenie a nezrušenie živnosti, ak nemožno vykonávať činnosť počas druhej vlny.

  ÚPSVaR nahliada zrejme na celý prípad tak, že Váš zamestnávateľ a teda aj Vy ako zamestnanec ste mali možnosť vykonávať činnosť, len z dôvodu nepreukázania sa testom, ste činnosť nevykonával. Keďže na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok a ÚPSVaR vydal rozhodnutie, nie je podľa nášho názoru si ďalej možnosť nárokovať na SOS dotáciu.

  Inšpektorát práce ani ÚVZ  nám zatiaľ nedali žiadne stanovisko ohľadom prípadu, ako posudzovať situáciu, keď  zamestnanec odmietne test na COVID-19.

  Tehotenské – pani Hedvika

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na pandemickú SOS dávku, ak som pracovala v oblasti gastra? Potom som išla na PN kvôli chorobe. PN trvala rok a po nej som išla do práce, no pracovný pomer netrval dlho, keďže prišla už pandémia a skončila som kvôli tomu. Do konca mája som dostávala podporu v nezamestnanosti a teraz sa nemôžem zamestnať kvôli dieťaťu a aj pracovnému času, ktorý vyžadujú v gastro aj inde. Som samoživiteľka s jedným dieťaťom, som aj na úrade práce a momentálne bez akéhokoľvek príjmu. Chcela by som vedieť, či mám nárok na tento príspevok? Ďakujem za odpoveď

   

  Oprávnený žiadateľ:

  Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

  • zo závislej činnosti,
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie(1),
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

  a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

  Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;
  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia (okrem tehotenského), dávky nemocenského poistenia (okrem tehotenského) alebo obdobnej dávky zo zahraničia;

  Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:

   • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
   • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne;
  • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov;
  • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole;
  • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

  SOS dotácia –pani Alexandra

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať:
  Od januára nechodím do práce kvôli pandémií.(som na dohode).
  Od februára poberám PNku. Netušila som o SOS dotácií. Túto dotáciu však nemôžem dostať pokiaľ som na PNke? Hodnota PN je o dosť nižšia ako suma SOS dotácie...dalo by sa príp. požiadať o spätné vyplatenie? Dopočítalo by sa to do sumy 300€ alebo?

  SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020.

  Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia-dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-pre-fyzicku-osobu-podla-3-nariadenia-vlady-sr-c.-103-2020-z.-z.-o-niektorych-opatreniach-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr-v-case-mimori.html?page_id=1037747

  Oprávnený žiadateľ:

  Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

  • zo závislej činnosti,
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie(1),
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

  a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

  Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;

  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia (okrem tehotenského), dávky nemocenského poistenia (okrem tehotenského) alebo obdobnej dávky zo zahraničia;

  SOS dotácia –pani Alica

  Sestra je nezamestnaná, od 10/2020 do 3/2021 poberala SOS dotáciu vo výške 300 € mesačne. V 1/2021 požiadala o starobný dôchodok, ktorý jej bol vyplatený v 6/2021 a spätne doplatený od 1/2021. Je povinná vrátiť SOS dotáciu? Zákon o žiadnom vracaní dotácie nehovorí. Ďakujem.

  ÚPSVaR vo svojom usmernení hovorí o pravidlách poberania a vrátenia SOS dotácie nasledovné:

  ,,SOS dotáciu je potrebné vrátiť, ak Vám bol počas poberania SOS dotácie spätne priznaný dôchodok alebo dávky a príspevky.

  Výška sumy na vrátenie sa počíta od mesiaca, keď Vás úrad informoval o tejto skutočnosti. V prípade, ak spätne priznané dôchodkové dávky nepresiahli 300 € mesačne, vzniká povinnosť vrátiť zo SOS dotácie len rozdiel medzi sumou SOS dotácie a sumou priznaného dôchodku. V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste čo najskôr oznámili elektronicky, osobne, telefonicky alebo poštou na adresu úradu: - že ste si uplatnili nárok na dôchodkové dávky a/alebo dávky a príspevky a o stave konania v tejto veci (napr. predložením potvrdenia zo Sociálnej poisťovne), - či chcete, aby Vám bola SOS dotácia naďalej poskytovaná do priznania týchto dávok a príspevkov, ak Vám tieto zatiaľ priznané neboli. Po ich priznaní môže totiž nastať povinnosť vrátiť časť vyplatenej SOS dotácie.

  Dávky a príspevky, ktorých spätne priznanie podmieňuje vrátenie SOS dotácie: - starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dôchodkové dávky;“

  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/download/SOS/Informacia__pre_ziadatelov_a_prijemcov_SOS_dotacie-.pdf

   

  SOS dotácia – pani Lucia

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď sa nahlásim na úrad práce, po akej dobe mám nárok na dotáciu? Bude sa vyplácať každý mesiac alebo jednorazovo?

  ,,Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie a postupné uvoľňovanie pandemických opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2021 pozastavuje výplatu tzv. SOS dotácie. Prijímateľom tzv. SOS dotácie bude predmetná dotácia poslednýkrát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

  Osobám, ktoré boli príjemcami tzv. SOS dotácie odporúčame, v prípade potreby obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Bližšie informácie o pomoci v hmotnej núdzi nájdete na nasledovnej stránke https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/ https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=964362 , prípadne osobne na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. ´´

  Zdroj:

  https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-dotacie.html

  Dotácia a PN – pani Adriana Š.

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či mám nárok na SOS dotáciu ,keď som na neplatenej PN? Platená PN mi skončila 12.3.2021.

  SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020. Vo Vašom prípade teda odkedy nepoberáte dávku nemocenského a ak spĺňate ďalšie podmienky žiadateľa o SOS dotáciu *, čo neviem podľa údajov uvedených v otázke posúdiť. Podľa  informácií, ktoré uvádzate v otázke ste na PN , ktorá trvá viac ako rok. Predpokladám, že budete žiadať o invalidný dôchodok, ktorý Vám bude s najväčšou pravdepodobnosťou priznaný  spätne.

  * https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia-dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-pre-fyzicku-osobu-podla-3-nariadenia-vlady-sr-c.-103-2020-z.-z.-o-niektorych-opatreniach-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr-v-case-mimori.html?page_id=1037747

  Informácia ÚPSVaR   pre žiadateľov a príjemcov SOS dotácie

  ,,V nadväznosti na uvedené si Vás ÚPSVaR dovoľuje požiadať, aby ste čo najskôr oznámili elektronicky, osobne, telefonicky alebo poštou na adresu úradu: - že ste si uplatnili nárok na dôchodkové dávky a/alebo dávky a príspevky a o stave konania v tejto veci (napr. predložením potvrdenia zo Sociálnej poisťovne), - či chcete, aby Vám bola SOS dotácia naďalej poskytovaná do priznania týchto dávok a príspevkov, ak Vám tieto zatiaľ priznané neboli. Po ich priznaní môže totiž nastať povinnosť vrátiť časť vyplatenej SOS dotácie.

  SOS dotáciu je potrebné vrátiť, ak Vám bol počas poberania SOS dotácie spätne priznaný dôchodok alebo dávky a príspevky. Výška sumy na vrátenie sa počíta od mesiaca, keď Vás úrad informoval o tejto skutočnosti. V prípade, ak spätne priznané dôchodkové dávky nepresiahli 300 € mesačne, vzniká povinnosť vrátiť zo SOS dotácie len rozdiel medzi sumou SOS dotácie a sumou priznaného dôchodku.,,

  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/download/SOS/Informacia__pre_ziadatelov_a_prijemcov_SOS_dotacie-.pdf

  Na SOS dotáciu nie je právny nárok.

  ,,Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie a postupné uvoľňovanie pandemických opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2021 pozastavuje výplatu tzv. SOS dotácie. Prijímateľom tzv. SOS dotácie bude predmetná dotácia poslednýkrát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

  Osobám, ktoré boli príjemcami tzv. SOS dotácie odporúčame, v prípade potreby obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Bližšie informácie o pomoci v hmotnej núdzi nájdete na nasledovnej stránke https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/ https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=964362 , prípadne osobne na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. ´´

  Zdroj:

  https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-dotacie.html

  SOS dotácia – pani Marcela K.

  Dobrý deň, rada by som sa opýtala do kedy trvá SOS dotácia (300€)? Nakoľko to nikde neviem nájsť. Ďakujem

  ,,Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie a postupné uvoľňovanie pandemických opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2021 pozastavuje výplatu tzv. SOS dotácie. Prijímateľom tzv. SOS dotácie bude predmetná dotácia poslednýkrát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

  Osobám, ktoré boli príjemcami tzv. SOS dotácie odporúčame, v prípade potreby obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Bližšie informácie o pomoci v hmotnej núdzi nájdete na nasledovnej stránke https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/ https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=964362 , prípadne osobne na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. ´´

  Zdroj:

  https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-dotacie.html

  SOS dotácia – pani Monika M.

  Som SZČO a čerpám príspevok z Prvej pomoci ++, opatrenie č.2. Kvôli nariadenej karanténe chcem požiadať o pandemickú OČR. Nestratím tak nárok na príspevok z opatrenia č.2 ?

   

  Pri pandemickej OČR nestratíte nárok na príspevok PP++ opatrenie č.2, SZČO.

  ,,podľa „Opatrenia č. 2“ pri splnení  podmienok má nárok na príspevok aj taká SZČO, ktorá:

  • poberá dôchodok (starobný, invalidný a pod.)
  • poberá nemocenské, ošetrovné, materské (hoci celý mesiac)“
  • študuje

  zdroj:

  https://podnikame.mhsr.sk/blog/2020/05/14/casto-kladene-otazky-financne-prispevky-2/

  Tehotenské – pani Denisa

  Dobrý deň, som v 13. týždni tehotenstva, posledné dva roky som pracovala, potom som poberala SOS dotáciu a ešte ju poberám. Chcem sa spýtať či mám nárok na tehotenské? Ďakujem

  Na tehotenské má nárok:

  https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

  * Definícia podľa zákona:

  Od 1. januára 2011 je ochranná lehota spravidla sedem dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Špecificky je určená ochranná lehota u tehotných žien. V prípade, ak nemocenské poistenie zaniklo žene v období tehotenstva, ochranná lehota je vždy osem mesiacov. Ak poistencovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia. Ochranná lehota nemôže byť viac ako sedem dní.

  Plynutie ochrannej lehoty (ak neuplynula skôr) sa skončí dňom, v ktorom vzniklo nemocenské poistenie alebo vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

  https://www.socpoist.sk/slovnik-pojmov/11s?prm1=3

  Prvá pomoc opatrenie č.2–pani Monika M.

  Dobrý deň, som SZČO a čerpám príspevok z Prvej pomoci +++ opatrenie č.2. Momentálne som na karanténnej PN. Započítava sa vyplatená PN do príjmov za daný mesiac pri vypĺňaní výkazu opatrenia č.2 ? Ďakujem za odpoveď.

  Opatrenie č.2 Prvej pomoci sa týka ,,SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť,, . V opatrení  nie sú  spomenuté príjmy , ale tržby.  Dávka nemocenské nie je tržbou.

   

  Za účelom spresnenia a jednotného výkladu pojmov LexCorona sa tržbou rozumejú:

  1. a) výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
  2. b) príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

   

  https://www.pomahameludom.sk/

  Dĺžka podpory - pán Ján

  Dobrý deň, začiatok nezamestnanosti 1.10.2020, nástup do novej práce 18.11.2020, ukončenie pracovného pomeru 30.4.2021. Chcel by som Vás poprosiť na koľko mesiacov mám nárok v mojom prípade? Za odpoveď vopred ďakujem.

  Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

  Nárok na dávku za zostávajúcu časť podporného obdobia

  Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, t. j. odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie. Dávka je v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. To znamená, že ak od vyradenia osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie neuplynuli dva roky a predchádzajúce podporné obdobie neuplynulo, pri opätovnom zaradení do tejto evidencie osoba má nárok na výplatu dávky v predchádzajúcej výške len za zostávajúce podporné obdobie. 

   

  https://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti

  Predĺženie PN po uplynutí podporného obdobia 52 týždňov - pani Viera P.

  Dobrý deň, prosím o radu pracovala som ako detská sestra a stále som v pracovnom pomere na dobu neurčitú. Podporná doba PN mi končí 1.8.2021,ale ešte nie som doliečená, som aj poberateľom starobného dôchodku. Mohla by som ešte poberať platenú PN, kým sa doliečim. Som po operácii chrbtice ,menený segment a zošrotovanie. Ale bolí ma aj krčná a hrudná chrbtica. Treba mi koncom júla kontrolu na ortopédii a v auguste neurológii a esty rehabilitovať. Chcela by som sa doliečiť a nastúpiť do práce. Ďakujem za objasnenie.

  Dlhšie poberanie dávky nemocenské je možné len v prípade, iba ak by ste spĺňali aj jednu z podmienok novely zákona o sociálnom poistení a boli poistencom, ktorý mal počas krízovej situácie od 12. marca 2020 sťažený prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a v dôsledku nepriaznivej epidemickej situácie u Vás došlo napr. k odkladu operačných zákrokov či odborných vyšetrení.

  O predĺženie poberania nemocenského môže poistenec požiadať pobočku Sociálnej poisťovne najskôr od 1. mája 2021 prostredníctvom určeného tlačiva. Formulár Žiadosť o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Poistenec zasiela žiadosť príslušnej pobočke buď mailom, poštou alebo ju môže priniesť osobne.

  Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdia splnenie podmienok a určia aj dĺžku predĺženej výplaty dávky.

  Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-poistenci-uz-mozu-poziadat-o-predlzenie-poberania-nemocenskeho/48411s69631c

  SOS dotácia –pani Dominika K.

  Dobrý deň, chcem sa spýtať SOS dotáciu poberám od mesiaca január tohto roku a však som si neuvedomila že mám na ňu nárok ešte aj v mesiaci Júl za mesiac Jún. Keďže som si to neuvedomila a išla som si hľadať prácu do ktorej som však nenastúpila, bola som len na pohovore, kde som mala nastúpiť hneď na druhý deň, keďže si fotili aj môj občiansky preukaz neviem či mi spravili nejakú zmluvu či nie ale nenastúpila som. Moja otázka teda znie môžu mi dotáciu zastaviť ? Ďakujem

  Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

  Preto Vám odporúčame kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska a zistiť prečo Vám nebola dotácia priznaná.

  SOS dotácia je určená na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID – 19. Pomáha ľuďom, ktorí sú bez akéhokoľvek príjmu. Pre poskytnutie SOS dotácie je potrebné splniť stanovené podmienky .

  Prijímateľom a žiadateľom SOS dotácie bude SOS dotácia posledný krát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

  Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/download/SOS/Informacia__pre_ziadatelov_a_prijemcov_SOS_dotacie-.pdf

   

  SOS dotácia –pani Dominika K.

  Dobrý deň chcela by som sa opýtať, ak som poberala SOS dotáciu ktorá mi skončila, mám nárok aj na dávku v nezamestnanosti ?

  Na základe informácií uvedených v dotaze nie je možné určiť , či máte nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti .

  Na posúdenie splnenia podmienok na poberanie dávky v nezamestnanosti  vo Vašom prípade, Vám odporúčame link uvedený nižšie.

  Podporné obdobie

  Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

  Zdroj: https://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s

  SOS dotácia – pani Jarka

  Dobrý deň, je prosím možnosť o vyplatenie SOS dotácie spätné? Známa bola evidovaná na UP od roku 2019 ,skončila jej podpora a do júna bola úplne bez peňazí, nedostala informáciu o SOS dotáciu, od júla 2021 je zamestnaná ale má veľké dlhy nakoľko ani jej manžel nemal príjem, ako treba postupovať? Ďakujem za odpoveď.

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 01.júla 2021 pozastavuje výplatu tzv. SOS dotácie, teda nie je možné o ňu ani požiadať.

  Pandemický rodičovský príspevok – pani Erika

  Dobrý deň, chcela by som sa informovať, moja dcéra bude mať 5.11.2021 3 roky. Ja mám uzatvorený pracovnoprávny vzťah, ale nechystám sa späť do práce. Mám nárok na pandemický rodičovský príspevok?

  ÚPSVaR priznáva pandemický rodičovský príspevok ak:

  • 1/zamestnankyňa/zamestnanec nemá príjem v zamestnaní, t.j. nepracuje z dôvodu krízovej situácie / ale nie z dôvodu ,,predĺženej rodičovskej dovolenky, čo je vlastne neplatené voľno dohodnuté so zamestnávateľom/
  • Podmienkou je, že činnosť vyplývajúcu z pracovnoprávneho vzťahu zamestnankyňa/zamestnanec vykonával-a pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (pred 12. marcom 2020), nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a  nevznikol jej nárok na ošetrovné
  • 2/poberateľ rodičovského príspevku, ktorý má platný pracovnoprávny vzťah (existujúceho zamestnávateľa) je povinný prioritne si uplatniť nárok na pandemickú OČR. /ak splní podmienky/ Ak by mu nebola priznaná OČR , tak môže nastúpiť pandemický rodičovský príspevok.

  Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/poskytovanie-pomoci-v-hmotnej-nudzi-nahradneho-vyzivneho-a-statnych-socialnych-davok-v-case-covid-19/narok-na-pandemicky-rodicovsky-prispevok-od-1.11.2020.html?page_id=1041060

  SOS dotácia – pani Alžbeta

  Dobrý deň. V auguste mi skončila rodičovská dovolenka. PP som skončila dohodou plus mi bolo vyplatene odstupné a čerpala som si 3 dní dovolenky. Potom som sa zaregistrovala na úrad prace a bola mi schválená podpora. Pani ktorá mi schvaľovala podporu sa ma pýtala či budem pokračovať v pandemickej rodičovskej dovolenke. Nevedela som, že je taká možnosť keď mám nárok na podporu. Tak by ma zaujímalo, že či môžem čerpať pandemickú rodičovskú s tým, že budem mať pozastavenú podporu a keď už pandemická nebude možná či potom môžem čerpať podporu v nezamestnanosti v plnej výške? Okrem toho poberám náhradné výživne. Ďakujem

  Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov t.j. „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

  • nemocenské
  • ošetrovné
  • materské
  • rodičovský príspevok

  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/lib/print_page/print_page.php

  SOS dotácia – pani Alena

  Dobrý deň, bola mi uznaná podpora v nezamestnanosti, no pokračujem v pandemickej rodičovskej. Tak mi zastavia dávky v nezamestnanosti. Keď skončím poberanie pandemickej bude mi vyplatená podpora za 6 mesiacov alebo sa to skráti o tie dni čo som poberala rodičovskú, keďže za dni čo mam vyplatenú rodičovskú nemám nárok na vyplácanie. Ďakujem

  Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

  • nemocenské
  • ošetrovné
  • materské
  • rodičovský príspevok

  Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/lib/print_page/print_page.php

  Ošetrovné - pani Mária

  Dobrý deň, prosím Vás chcem sa informovať, môžem poberať dlhodobé ošetrovné (najviac 90 dní) sama, alebo sa musím striedať s niekým.  Ide o nevyliečiteľnú chorobu manžela a nemám sa s kým striedať. A ak počas dlhodobej OČR pôjde  manžel na niekoľko dní späť do nemocnice, čo s OCŘ? Musím prerušiť a potom pokračovať?

  Osoby sa pri dlhodobom ošetrovaní blízkeho príbuzného môžu striedať. Z uvedeného vyplýva, že môžete poberať dlhodobé ošetrovné sama.

  Pri hospitalizácii nie je nárok na dlhodobé ošetrovné, a tieto dni sa ani nepočítajú do 90 dní.

  Pri hospitalizácii budete teda potrebovať OČR prerušiť. Viac informácii ohľadom OČR Vám poskytne ošetrujúci lekár.

  Tehotenské – pani Soňa

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať keď som si neuplatnila nárok na tehotenský príspevok je možné si ho spätne vyžiadať? Ďakujem za odpoveď

  Na základe informácii zo Sociálnej poisťovne bude možné žiadať o dávku spätne v prípade, ak bude lekárom vystavené potvrdenie k dátumu vzniku nároku. Posúdenie poskytovania dávky vždy závisí od jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne.

  Napríklad: Ak budúca mamička zistí v máji 2021, že mala nárok na tehotenské už od 1.4.2021 a lekár jej vystaví potvrdenie k tomuto dátumu, môže ho dodatočne zaslať na pobočku Sociálnej poisťovne.

  Nárok na výplatu tehotenského alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý tehotenské alebo jeho časť patrili. Premlčacia lehota neplynie v čase konania o tehotenskom a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

  Zdroj: https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

  Tehotenské – pani Tatiana K.

  Dobrý deň chcela by som sa spýtať, či mám aj ja nárok na tú tehotenskú dávku keď som porodila 6.aprila? To mi asi vyplatia len od 1.4.21 do 5.4.21 ak som to teda tak pochopila. Ďakujem

  Nemocenská dávka tehotenské sa poskytuje od 01. apríla 2021.

  Nárok na dávku tehotenské má: zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, poistenka v ochrannej lehote, poistenka, ktorá čerpá rodičovskú dovolenku alebo poberá rodičovský príspevok.

  Ak spĺňate uvedené podmienky vzniká Vám nárok na dávku tehotenské za uvedené obdobie.

  Tehotenské – pani Lívia Š.

  Dobrý deň. Chcem sa opýtať, som na rodičovskej dovolenke s jedným dieťaťom a čakáme druhé. Zároveň poberám aj opatrovateľsky príspevok. Chcem sa opýtať či mám nárok na tehotenský príspevok a potom aj na materskú. Ďakujem pekne

  Nárok na tehotenské má aj poistenka, ktorá čerpá rodičovskú dovolenku, nesleduje sa poberanie iných dávok.

  SOS dotácia – pani Jana K.

  Dňa 2.júna som na PN, vzhľadom na zdravotný stav som musela dať výpoveď, takže som zostala nezamestnaná. Poberám len maródku mám nárok na SOS príspevok?

  Poskytovanie SOS dotácie je na teraz pozastavené. Nárok na SOS dotáciu nebol možný pri poberaní nemocenskej dávky.

  Pandemický rodičovský príspevok – pani Dominika

  Dobrý deň, momentálne poberám rodičovský príspevok, na konci mája má dcérka 3 roky. Mala som zmluvu na dobu určitú, ktorá mi skončila počas RD. Momentálne si hľadám prácu a chcem sa opýtať, či mi vznikne nárok na pandemický rodičovský príspevok, ak si prácu nájdem a do mája ju ukončím (v prípade, že mi nebude vyhovovať)? Výplata riadneho rodičovského príspevku tým pádom prerušená nebude. Ďakujem za odpoveď.

  Na splnenie nároku na Pandemický rodičovský príspevok sú v platnosti nasledovné pravidlá:

  • Nárok na pandemický rodičovský príspevok má rodič aj po mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 3 roky. Teda zásadnou podmienkou je, aby bežný rodičovský príspevok zanikol.
  • Rodič nemá príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania), z podnikania, nepoberá nemocenské, ošetrovné, materské, dávku v nezamestnanosti, dôchodok...

  Pokiaľ sa do mája roku 2022 neukončí krízová situácia a podmienky sa nezmenia, mal by Vám vzniknúť nárok Pandemický rodičovský príspevok.

  SOS dotácia –  pani Viera

  Dobrý večer, chcem sa opýtať ku dňu 30.11. budem prepustená z práce. Robím v gastre na dohodu. Mám nárok na nejakú dotáciu z úradu práce ? Ostanem úplne bez príjmu. Za odpoveď vopred ďakujem

  S účinnosťou od 01.07.2021 bolo poskytovanie SOS dotácie zastavené.

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/sos-dotacia.html?page_id=1037747

  V prípade straty zamestnania a splnenia ďalších zákonných podmienok máte nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti si môžete uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

  Pandemický rodičovský príspevok - pani Sandra

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, koncom novembra ma syn 3 roky, či mám nárok na pandemický rodičovsky príspevok aj v prípade ak som konateľka vo firme ale bez nároku na odmenu, mám to aj zmluvne dané.
  Ďakujem pekne

  Nárok na pandemický rodičovský príspevok má rodič – oprávnená osoba aj po mesiaci kedy dieťa dosiahlo vek 3 roky, a teda zanikol nárok na normálny rodičovský príspevok. Oprávnená osoba nesmie mať príjem.

  Pandemický rodičovský príspevok sa od 1. januára 2022 ruší.

  Dlhodobé ošetrovné - pani Renáta

  Od 04.11.2021 čerpám dlhodobú OČR na matku, 13.12.2021 by som sa chcela vrátiť do zamestnania /pracujem ako pedagóg v škole v Bratislave II./.Trvalé bydlisko mám v Petržalke, na OČR som v Trnave, kde býva moja matka.
  Moja otázka:
  Prídem o zvyšné necelé 2 mesiace o možnosť dostávať dávky nemocenského alebo si v prípade eventuálneho zhoršenia zdravotného stavu matky môžem tieto dávky do 90 dni dočerpať?
  V Soc.poistovni v Trnave som totiž dostala info, že si ich môžem dočerpať neskôr, Bratislava ma však informovala, že dávky musia byť vyčerpané naraz.

  V prípade potreby opätovnej potreby ošetrovania je možné si túto dávku dočerpať.   

  https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s

  „Do podporného obdobia dlhodobého ošetrovného sa započítavajú iba dni, v ktorých bolo dlhodobé ošetrovné vyplatené, t. j., ak v priebehu potreby osobnej a celodennej starostlivosti poistenec nemá nárok na dlhodobé ošetrovné a jeho výplatu, napr. z dôvodu prerušenia poskytovania starostlivosti, dôjde k posunu uplynutia podporného obdobia dlhodobého ošetrovného.

  Nové 90-dňové podporné obdobie dlhodobého ošetrovného z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o tú istú osobu začne plynúť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od vzniku nároku na výplatu predchádzajúceho dlhodobého ošetrovného.“

  Dlhodobé ošetrovanie člena rodiny - pani Darina

  Dobrý deň, chcela by som sa informovať o situácii, keď sestra poberá na mamu opatrovateľské, či ja môžem požiadať o dlhodobú OČR. Sestra sama mamu už nezvláda, sú potrební aspoň dvaja ľudia. Alebo, či by sa počas dlhodobej OČR opatrovateľský príspevok nedal pozastaviť. Ďakujem za odpoveď

  V zásade sa poberanie oboch dávok na jednu osobu nevylučuje, avšak záleží na splnení podmienok a posúdení príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

  https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/

  https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s

  „Nárok na dlhodobé ošetrovné vzniká od prvého dňa poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti chorej osobe, u ktorej došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní a je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredie bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní (pre splnenie podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia a deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti) chorej osobe, u ktorej sa zistila potreba poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti z dôvodu, že chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.“

  „Vylúčenie nároku na výplatu

      poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného (krátkodobého aj dlhodobého) za dni, počas ktorých

  • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
  • má nárok na výplatu nemocenského
  • má nárok na výplatu materského

      poistenec nemá nárok na výplatu dlhodobého ošetrovného v období poskytovania krátkodobého ošetrovného.“

  SOS dotácia – pani Petra

  Dobrý deň, chcem sa spýtať ako to je s vyplácaním pre zamestnancov, keďže som sa zamestnala ako čašníčka od 1.11.2021 a pomoc platí len pre tých ktorý boli najneskôr do 1.10.2021. Dostanem aj ja nejaký príspevok alebo budem celý čas bez príjmu keďže naša prevádzka je zatvorená. Ďakujem

  Ak zamestnávateľovi bolo na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva nariadené uzavrieť prevádzku počas trvania mimoriadnej situácie a zamestnávateľ nemá možnosť zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce. Zamestnancovi v takom prípade patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

  Zamestnávateľ však na zamestnancov zamestnaných po 01.10.2021 nemôže žiadať príspevok z opatrenia Prvá pomoc.

  Prvá pomoc - pani Kristína

  Dobrý deň, mám otázku ohľadom finančných príspevkov z prvej pomocí.
  Poberala som tuto finančnú pomoc asi cca 8 mesiacov , ale k 1.7.2021 som živnosť zrušila. Za jún som platila ešte odvody aj všetko s tým potrebné a tak som požiadala o príspevok. Žiadosť som odoslala 1.7.2021 (prvý deň keď bola živnosť zrušená).
  Teraz odo mňa chcú aby som tento Príspevok za jún vrátila lebo že nemám naň nárok lebo v čase podania výkazu bola živnosť už zrušená. Sú oprávnení žiadať vrátenie za mesiac jún?

  Nárok na príspevok má SZČO, ktorá nezrušila alebo nepozastavila prevádzkovanie živnosti. Túto podmienku musí spĺňať žiadateľ v deň podania žiadosti.

  Máte záujem o naše služby?
  Kontaktujte nás!