Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Mzdové účtovníctvo (mzdy a personalistika)

Mzdové účtovníctvo, resp. účtovanie miezd musia riešiť všetky spoločnosti, ktoré majú zamestnancov. Pre mnohých zamestnávateľov ide o oblasť, ktorá im zbytočne odoberá energiu a čas. Práve z tohto dôvodu nechávajú mzdy a personalistiku, resp. spracovanie miezd na externých odborníkov, ktorí okrem praktického riešenia mzdového účtovníctva sledujú a aplikujú najnovšie legislatívne zmeny v oblasti miezd a personalistiky. Okrem mzdového účtovníctva v našej ponuke služieb nájdete aj jednoduché či podvojné účtovníctvo, ako aj ďalšie služby, ako napríklad daňové poradenstvo alebo predaj ready made s.r.o. Ak aj vám chýba skúsený odborník na spracovanie miezd, resp. účtovanie miezd, neváhajte využiť naše služby.

Okrem jednoduchého a podvojného účtovníctva Vám EASY START ponúka aj účtovanie miezd. Aj pri spravovaní miezd musíme dbať na pravidelné sledovanie meniacej sa legislatívy a dopĺňanie si našich odborných vedomostí. Na mesačnej báze sa kompletne postaráme o Vašu mzdovú agendu podľa Zákonníka práce, Zákona o sociálnom poistení, Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o dani z príjmu. Zmluvne Vám garantujeme stopercentnú ochranu osobných údajov aj bezpečnosť spracovaných informácií.

 

Kompletná mzdová agenda od EASY START zahŕňa:

 • výpočet miezd a platov zamestnancov
 • vypracovanie a zaslanie výplatných pások
 • prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (mesačne) a následné podanie na daňový úrad elektronickou formou
 • mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP a následné podanie elektronickou formou
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu a jeho následné podanie elektronickou formou
 • rekapitulácie miezd (celkové, menné)
 • spracovanie fondu pracovného času (pevná pracovná doba, nepravidelný pracovný čas)
 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci
 • pracovné neschopnosti
 • príkazy na úhradu
 • interné mzdové doklady
 • odmeňovanie zamestnancov
 • nepeňažné príjmy
 • zrážky zo mzdy
 • tvorbu mzdových rezerv
 • účtovný doklad ako aj rozúčtovanie nákladov na strediská a zákazky
 • tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
 • ako aj individuálne nastavenie a spracovanie podkladov pre potreby reportingu
Názov služby Cena za spracovanie mzdy za 1 zamestnanca
MZDY I (1-15 zamestnancov) 15,00 € Mám záujem
MZDY II (16-50 zamestnancov) 12,50 € Mám záujem
MZDY III (21-30 zamestnancov) 10,00 € Mám záujem
MZDY IV (31-40 zamestnancov) 9,00 € Mám záujem
MZDY V (41-50 zamestnancov) 8,00 € Mám záujem
MZDY VI (51-100 zamestnancov) 7,00 € Mám záujem
MZDY VII (100 a viac zamestnancov) Individuálne Mám záujem

V cene za spracovanie mzdy sú zahrnuté nasledovné služby:

kompletné spracovanie a výpočet miezd zamestnancov podľa predloženej dochádzky /dovolenky, OČR, PN, atď./

spracovanie zrážok zo mzdy na stravné, multisport karty, životné poistenie, DDS, DSS, atď. - podľa predložených údajov

vyhotovenie výplatných pások

spracovanie a elektronické podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu

spracovanie a elektronické podanie mesačných výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre jednotlivé Zdravotné poisťovne

spracovanie a elektronické podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

zaslanie spracovaných mzdových zostáv klientovi /prehľad miezd, rekapitulácia miezd, výplatné pásky / - iné podľa potrieb klienta

príprava prevodných príkazov k úhrade miezd – pdf, excel, xml export pre banku - podľa potrieb klienta

generovanie podkladu pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu

tvorba a rozpúšťanie mesačných/kvartálnych/ročných mzdových rezerv

tvorba mzdových podkladov potrebných na zaúčtovanie miezd

ako bonus pre všetkých našich klientov poskytujeme pravidelný servis prostredníctvom zasielania noviniek a zmien legislatívy emailom

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene za spracovanie mzdovej agendy - fakturované pevnou sadzbou / hodinovou sadzbou podľa skutočne odpracovanej doby:

Názov služby Čas Cena
Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie cca 1 hodina 38 €
Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihlášky cca ½ hodina 38 €
Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP cca 1 hodina 100 €
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky) cca 1-2 hodiny 150 €
Osobné doručenie – prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňa cca 1-2 hodiny 38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu cca ½ hodina 38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaR cca 1 hodina 38 € / hodina
Pracovná zmluva – príprava alebo kontrola cca 1 hodina 38 € / hodina
Osobné doručovanie dokumentov – PN, OČR, materskej do SP cca 1 hodina 38 € / hodina
Ukončenie PP zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listu cca ½ hodina 38 € / hodina
Dohodári študenti – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiaci cca 10 minút 38 € / hodina
Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klienta podľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov 38 € / hodina
Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov – chyba klienta - 38 € / hodina
Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet - 38 € / hodina
Rozposielanie výplatných pások zamestnancom – emailom - 38 € / hodina
Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DU cca ½ hodina 38 €
Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladov cca 30 minút / zamestnanec 15 € / zamestnanec
Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – spracovanie a zaslanie emailom - 5 € / zamestnanec
Exekúcie – komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdy cca 1 hodina 38 € / hodina
Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klienta cca 1 hodina 38 € / hodina
Mzdové poradenstvo – email, telefón, osobne - 38 € / hodina
Iné vyššie neuvedené - 38 € / hodina

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!