Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Cena už od 449 eur !

Register partnerov verejného sektora

daňové poradenstvo SKDP

Počuli ste už o registri partnerov verejného sektora? Ak ste podnikateľ, ktorého firma má obchodný vzťah s verejným sektorom, mali by ste vedieť, že od roku 2017 je v platnosti zákon, ktorý v takomto prípade ukladá povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Registrácia do registra partnerov verejného sektora vám totiž umožní s verejným sektorom uzatvárať obchody. Povinnosť tejto registrácie sa dotýka napríklad všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných rozpočtov (štát, VÚC, obce), európskych fondov alebo zo zdravotnej poisťovne. Nesplnenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vás môže vyjsť naozaj draho. Avšak na to, aby ste sa mohli registrovať, potrebujete oprávnenú osobu definovanú príslušným zákonom, ktorá to urobí za vás. Obráťte sa preto na nás a prenechajte nám vašu registráciu do registra partnerov verejného sektora. Spoľahnite sa na náš tiež v súvislosti s ďalšími úkonmi v tejto oblasti. Zápis do registra partnerov verejného sektora za vás vybavíme za rozumnú cenu. Využite tiež ďalšie naše služby akými sú daňové poradenstvo, zmena obchodného mena, zmena konateľa spoločnosti, jednoduché, podvojné účtovníctvo či mzdy a personalistiku.

Zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) priniesol podnikateľom s účinnosťou od 1.2.2017 novú povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ak prijímajú plnenia zo strany verejného sektora.

Pojem register partnerov verejného sektora predstavuje pre mnohých podnikateľov úplnú novinku, o ktorej pred tým nikdy nepočuli. Skutočnosťou však je, že tento zákon je už pomerne dlho v platnosti a povinnosťou každej firmy, ktorá má obchodný vzťah, resp. prijíma plnenie zo strany verejného sektora, je byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Ak prijímate plnenie zo strany verejného sektora, resp. máte v pláne uchádzať sa o štátne projekty, je vašou povinnosťou pridať svoju spoločnosť do registra partnerov verejného sektora, čo vám umožní s verejným sektorom obchodovať. So samotným zápisom do registra partnerov verejného sektora vám radi pomôžeme a navyše za veľmi rozumnú cenu. Neváhajte sa na nás obrátiť a garantujeme vám, že svoje rozhodnutie nebudete ľutovať.

Povinnosť registrovať sa majú najmä fyzické a právnické osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky:

  • z verejných rozpočtov (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátnych účelových fondov, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku),
  • z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  • od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
  • od zdravotnej poisťovne, alebo
  • prijímajú štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Túto povinnosť majú aj fyzické a právnické osoby, ktoré prijímajú plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od vyššie uvedených subjektov (verejnej správy).

Nesplnenie tejto povinnosti (vrátane zapísania neúplných či nesprávnych údajov) môže mať pre partnera verejného sektora vážny finančný dopad, a to od finančnej sankcie (do výšky 1 mil. EUR alebo hospodárskeho prospechu) až po výmaz z Registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do Registra partnerov verejného sektora sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa Registra partnerov verejného sektora (nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).

Spoločnosť EASY START s.r.o. ako daňovo-poradenská spoločnosť je považovaná za oprávnenú osobu, ktorá môže vykonávať zápisy podnikateľov do Registra partnerov verejného sektora. Obráťte sa na nás s dôverou – radi Vám preveríme povinnosť registrácie a vykonáme aj samotný zápis. Bližšie informácie Vám poskytneme na adrese: rpvs@easystart.sk

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!