Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Vypracovanie transferovej dokumentácie

Transferové oceňovanie, resp. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní predstavuje stále viac a viac diskutovanú tému, pretože každým rokom stúpa počet daňových kontrol, ktoré sa sústredia práve na oblasť transferového oceňovania (dokumentáciu). Čo to však znamená v praxi? Ak ste napríklad konateľom v dvoch rôznych spoločnostiach, nemôžete realizovať medzi týmito spoločnosťami transakcie za ľubovoľné ceny. Tieto ceny musia byť na úrovni, ktorá by bola dohodnutá medzi nezávislými osobami (za rovnakých podmienok), inak vám v opačnom prípade hrozia sankcie. Ak zháňate aj vy niekoho na vypracovanie transferovej dokumentácie, ste na správnom mieste. Okrem vypracovania transferovej dokumentácie v našej ponuke nájdete ak ďalšie služby, ako napríklad mzdové účtovníctvopredaj ready made s.r.o alebo daňové poradenstvo.

Zákon o dani z príjmov uložil daňovníkom s účinnosťou od 1.1.2009 povinnosť viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde transferového oceňovania so zahraničnými závislými osobami. Cieľom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia obchodných vzťahov medzi závislými osobami (vrátane cien za poskytnuté služby, úvery, pôžičky), pričom dôraz sa kladie na preukázanie a vysvetlenie spôsobu tvorby ceny pri týchto obchodných vzťahoch a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv.

Povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní bola od 1.1.2015 rozšírená aj na kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami. Uvedené znamená, že ak slovenský daňovník (spoločnosti aj fyzické osoby) uskutočňuje obchody s majetkovo alebo personálne prepojenými osobami, blízkymi (Občiansky zákonník) alebo inak prepojenými osobami, vedie dokumentáciu o týchto transakciách  bez ohľadu na príslušnosť prepojenej osoby.

Každý, kto vykonáva kontrolované transakcie, musí byť schopný tieto skutočnosti písomne preukázať správcovi dane, ktorý preveruje správnosť použitia metódy pri daňovej kontrole. Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu o transferovom oceňovaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane.

Obsah dokumentácie, ktorý určilo Ministerstvo financií SR usmernením, závisí od kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií kladených na daňovníkov (typ účtovnej jednotky, spôsob vykazovania účtovnej závierky, druh transferovej dokumentácie, uplatnenie daňovej straty alebo úľavy na dani a pod.). Druhy dokumentácie, ktoré zostavujú daňovníci podľa vyššie naznačených znakov, je možné podľa Usmernenia MF SR za zdaňovacie obdobia 2015 - 2017  zhrnúť v nasledujúcej tabuľke.

Druh dokumentácie Povinnosť viesť dokumentáciu
Úplná dokumentácia
 • všeobecná – prehľad o skupine závislých osôb
 • špecifická – osobitné informácie týkajúce sa daňovníka
Daňovníci, ktorí:
 • zostavujú IÚZ podľa IFRS
 • uskutočňujú kontrolované transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov
 • žiadajú daňový úrad o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia
 • žiadajú o úpravu základu dane
 • odpočítavajú daňovú stratu nad 300 tis. EUR v jednom zdaňovacom období alebo nad 400 tis. EUR v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
 • uplatňujú si úľavu na dani
Skrátená dokumentácia Daňovníci, ktorí:
 • sú fyzickými osobami, mikro účtovnými jednotkami
 • uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie
 • majú priamu alebo nepriamu účasť štátu, obce, VÚC na majetku, kontrole alebo vedení
 • sú konsolidujúcou/konsolidovanou ÚJ podľa § 22a zákona o účtovníctve
Základná dokumentácia Ostatné subjekty

V roku 2018 došlo ku novelizácií Usmernenia Ministerstva financií SR. Z tohto dôvodu došlo taktiež k zmene kritérií, ktoré sa sledujú pri určovaní druhu transferovej dokumentácie, ktorú je daňovník povinný viesť. Kritéria, ktoré sa prvýkrát aplikujú za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017 môžeme zhrnúť v nasledujúcej tabuľke.

Druh dokumentácie Povinnosť viesť dokumentáciu
Úplná dokumentácia
 • všeobecná – prehľad o skupine závislých osôb
 • špecifická – osobitné informácie týkajúce sa daňovníka
Vedie sa o:
 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý zostavuje IÚZ podľa IFRS
 • kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine týchto transakcií, ktorých ročná hodnota presiahla 10 mil. EUR
 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami z nezmluvného štátu
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada daňový úrad o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani
Základná dokumentácia Vedie sa o:
 • významných cezhraničných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy za zdaňovacie obdobie presahujú 8 mil. EUR
 • kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine týchto transakcií, ktorých ročná hodnota presiahla 1 mil. EUR
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami z nezmluvného štátu
Skrátená dokumentácia Vedie sa o:
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý ma povinnosť overenia ÚZ audítorom
 • významných kontrolovaných transakciách fyzickej osoby, ktorá zisťuje ZD podľa § 17 zákona o dani z príjmov
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou/konsolidovanou ÚJ podľa § 22a zákona o účtovníctve
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý má priamu alebo nepriamu účasť štátu, obce, VÚC na majetku, kontrole alebo vedení
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani

Daňovníkom môže byť uložená pokuta od 60 EUR do výšky 3.000 EUR (aj opakovane) v prípade, že nedisponujú, resp. nepredložia správcovi dane včas dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Ďalším nepriaznivým dopadom môže byť náročnejšie preukazovanie skutočností o cenotvorbe medzi závislými osobami, čo môže viesť aj k dorubeniu dane a uloženiu súvisiacej pokuty (zo zvýšenej sumy dane).

V prípade záujmu o vypracovanie transferovej dokumentácie sa môžete s dôverou obrátiť na odborníkov spoločnosti EASY START s.r.o. pod nasledovnými kontaktnými údajmi: info@easystart.sk, tel.: +421 908 771 772.

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!