Archivácia účtovnej dokumentácie pri zániku spoločnosti

Podľa § 35 ods. 6 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka zanikajúca bez právneho nástupcu povinná pred zánikom, skončením podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti oznámiť Daňovému úradu prostredníctvom všeobecného podania identifikačné údaje účtovnej jednotky alebo osoby, ktorá bude uchovávať jej účtovnú dokumentáciu. Účtovná jednotka je povinná vo všeobecnom podaní uviesť identifikačné údaje inej účtovnej jednotky a to názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie. Pri fyzickej osobe sú to nasledovné identifikačné údaje: meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo. Účtovná jednotka musí zabezpečenie uchovania jej účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou preukázať zmluvou alebo iným preukázateľným dokumentom.

V prípade ak dôjde k ukončeniu podnikania z dôvodu úmrtia fyzickej osoby vykonávajú oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu dedičia a alebo príslušná štátna rozpočtová organizácia, ak dedičstvo pripadlo štátu, a to do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti  uznesenia o dedičstve.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sa pre daňový úrad rozširuje právomoc vykonania kontroly u inej osoby ako je účtovná jednotka za účelom kontroly či uvedená iná účtovná jednotka uchováva účtovnú dokumentáciu v súlade s ustanovenými požiadavkami. Ustanovuje sa taktiež spodná hranica výšky pokuty voči účtovnej jednotke, ktorá na seba prevezme povinnosť uchovávania účtovnej dokumentácie po zániku účtovnej jednotky, a túto povinnosť si nesplní.

-MB-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...