Call of stock

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá zavádza do platnosti režim „call-off stock“. Tento režim sa týka vlastného tovaru, ktorý bude platiteľom DPH premiestnený do iného členského štátu EU, za účelom následného predaja.

Tovar po novom bude podliehať zdaneniu až pri prenose vlastníckeho práva na odberateľa ktorý je vopred známy, nie samotnom premiestnení.

Aby premiestňovaný tovar nepodliehal DPH, musí podľa § 8a) platiteľ aj zdaniteľná osoba spĺňať nasledovné podmienky:

 • tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po skončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom,
 • platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
 • zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, a platiteľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
 • platiteľ uviedol premiestnenie tovaru vo svojich záznamoch,
 • platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Po splnení všetkých podmienok podľa § 8a) bude tovar podliehať zdaneniu až po prevode vlastníckeho práva na odberateľa, ktorému vznikne povinnosť zaplatiť DPH (z daného tovaru) v členskom štáte, do ktorého bol tovar dodaný. Zároveň si dodávateľ tovaru do iného členského štátu uplatní oslobodenie od DPH podľa § 43 ods. 1.

Obmedzenie „call-off stock“ režimu

Okrem splnenia podmienok, má režim „call-off stock“ aj obmedzenie v podobe času, aby bolo zabezpečené prípadné špekulačné presúvanie tovaru, za účelom vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Premiestnenie tovaru bude považované za zdaniteľné v prípade, ak nebude premiestnený tovar do 12 mesiacov, po skončení presunu do iného členského štátu, dodaný odberateľovi v danom členskom štáte. Zdaneniu bude podliehať nasledujúci deň po uplynutí 12 mesiacov od presunu.

Výnimky:

 1. Ak by sa počasdoby 12 mesiacov tovar vrátil naspäť na Slovensko, odkiaľ bol premiestnený, nebol by presun považovaný za zdaniteľný obchod – dodávateľ by nemusel platiť daň.
 2. V prípade, že odberateľa nahradí iná zdaniteľná osoba, a sú dodržané všetky vyššie uvedené podmienky, vrátane časového obmedzenia, a dodávateľ má túto skutočnosť uvedenú vo svojich záznamoch a súhrnnom výkaze, nepovažuje sa premiestnenie tovaru za zdaniteľný obchod.
 3. Ak dôjde k odcudzeniu, strate alebo zničeniu tovaru, podmienky režimu „call-off stock“ prestali platiť v deň udalosti, ak je ho možné určiť. V opačnom prípade, to bude deň zistenia škody na tovare.

Novela zákona o DPH prináša s režimom „call-off stock“ aj úpravu podávania súhrnného výkazu. Platiteľ DPH by mal podávať súhrnný výkaz, pri tovare v režime „call-off stock“, za kalendárny mesiac alebo štvrťrok, v ktorom:

 • odoslal alebo prepravil tovar v režime „call-off stock“,
 • zdaniteľná osoba bola nahradená inou zdaniteľnou osobou,
 • tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime „call-off stock“, bol vrátený späť do tuzemska.

Zároveň musia dodávateľ alebo odberateľviesť záznamy v súlade  so zákonom o dani z pridanej hodnoty.

Prezrite si našu komplexnú ponuku služieb pre podnikateľov (daňové priznanie, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, zakladanie s.r.o. atď.) a v prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...