Čo je transferové oceňovanie a koho sa týka?

Transferové oceňovanie predstavuje proces stanovovania cien transakcií medzi závislými osobami na daňové účely. Transferové oceňovanie v legislatíve Slovenskej republiky upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  a Usmernenie č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie. Pre vysvetlenie pojmu transferové oceňovanie je potrebné si objasniť pojmy ako závislé osoby, kontrolované transakcie.

Za závislé osoby sa podľa zákona o dani z príjmov považujeme:

• blízke osoby,
• ekonomicky, personálne alebo iným spôsobom prepojené osoby alebo subjekty,
• osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Blízkou osobou sa rozumie rodinný príbuzný napr. súrodenec, manžel/manželka, rodičia.

Ekonomicky alebo personálne prepojenými osobami alebo subjektami rozumieme osobu alebo subjekt, ktorá má účasť alebo podiel na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu. Účasťou na majetku sa pritom myslí podiel vo výške minimálne 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach. Osobami, ktoré majú účasť na vedení sa rozumejú členovia štatutárnych orgánov, dozorných rád alebo iným orgánov právnickej osoby.

Kontrolovanou transakciou sa podľa zákona o dani z príjmov rozumie: ,,právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami podľa písmena n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem z podnikateľskej činnosti alebo z nakladania s majetkom.“ Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho alebo iného vzťahu.

Na základe definovania týchto pojmov môžeme vyvodiť cieľ transferového oceňovania. Hlavným cieľom transferového oceňovania je určiť také ceny kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ktoré by boli dohodnuté aj v prípade porovnateľnej transakcie medzi nezávislými subjektami. Účelom povinnosti transferového oceňovania a vypracovania transferovej dokumentácie je snaha o zabránenie úmyselného znižovania základu dane prostredníctvom dohodnutia nižšej ceny transakcie ako je  tá trhová.

Každá závislá osoba má povinnosť pri kontrolovaných transakciách preukázať, ktorú metódu použila pri transferovom oceňovaní a viesť o tom náležitú dokumentáciu, ktorej obsah a rozsah stanovilo ustanovenie MF SR.

Transferová dokumentácia predstavuje súbor údajov, skutočností a argumentov, ktoré slúžia ako dôkazné bremeno o kontrolovaných transakciách. Hlavným cieľom transferovej dokumentácie je preukázať a objasniť spôsob, akým daňový subjekt stanovil ceny v kontrolných transakciách medzi závislými osobami.  Cieľom je teda preukázať, že ceny použité na ocenenie kontrolných transakcií sú založené na princípe nezávislého vzťahu.

Od roku 2015 sú predmetom transferovej dokumentácie tak kontrolné transakcie medzi zahraničnými závislými osobami ako aj medzi tuzemskými. Dokumentáciu je potrebné vypracovať za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo ku kontrolným transakciám medzi závislými osobami.  Avšak v prípade ak nedochádza k zmenám v spôsobe oceňovania kontrolných transakcií medzi rovnakými osobami je postačujúce sa odvolať na informácie, ktoré boli uvedené v predošlých dokumentáciách.

Usmernenie MF SR rozlišuje tri druhy dokumentácie vzhľadom na minimálny požadovaný rozsah:

• úplnú dokumentáciu,
• základnú dokumentáciu,
• skrátenú dokumentáciu- vedú hlavne mikro účtovné jednotky.

Nové ustanovenie MF SR, ktoré sa uplatňuje na zdaňovacie obdobia po 31.12.2017, sprísnilo minimálne požiadavky kladené na transferovú dokumentáciu. V prípade skrátenej dokumentácie MF SR vydalo predlohu, v ktorej uvádza informácie, ktoré má obsahovať a akú má mať štruktúru.

Základnú dokumentáciu je subjekt podľa usmernenia MF SR povinný vypracovať o:

• významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy  z hospodárskej a finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 mil. EUR;
• kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 mil. EUR;
• významných tuzemských kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani;
• nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Správca dane a transferová dokumentácia

Správca dane je oprávnený požiadať subjekt o predloženie transferovej dokumentácie a ten tak musí urobiť do 15 dní. V prípade, ak správca dane zistí, že došlo prostredníctvom použitia iných ako trhových cien k nižšiemu základu dane je oprávnený dorubiť daň a náležité penále.

Ak máte záujem o vypracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní aj vy, neváhajte sa na nás obrátiť. Okrem toho vám ponúkame aj ďalšie služby, ako napríklad daňové poradenstvovedenie účtovníctva alebo založenie s.r.o., ako aj ďalších typov spoločností.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...