Čo musí obsahovať faktúra v účtovníctve?

Faktúra, ako daňový a účtovný doklad, sa v podnikaní a účtovníctve používa veľmi často.  Napriek tomu, že nemá predpísanú formu resp. vzhľad, musí obsahovať a dodržiavať určité náležitosti. Čo teda musí obsahovať faktúra v účtovníctve?

Podľa § 10 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, musí faktúra pre účtovníctvo obsahovať:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napr.: Faktúra č. 565 30),
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia

Náležitosti vystavenej faktúry u platcu DPH podľa § 74 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania a jej identifikačné číslo pre daň
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania a jeho identifikačné číslo pre daň,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum dodania služby, alebo dátum prijatia platby, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť

Posledný zákon určujúci náležitosti je Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, podľa ktorého faktúra musí obsahovať:

 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto podnikania
 • právna forma právnickej osoby
 • identifikačné číslo
 • označenie registra v ktorom je osoba zapísaná a taktiež aj číslo toho zápisu

Ak máte záujem o vedenie účtovníctva, prípadne ďalšie služby, ako napríklad daňové poradenstvo alebo založenie s.r.o., neváhajte sa na nás obrátiť. Poskytujeme kvalitné služby pre podnikateľov za rozumné ceny.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...