Daňové povinnosti – január 2023

Aby ste mali prehľad vo všetkých Vašich daňových povinnostiach na mesiac  január 2023, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za január 2023 sú štyri a to:

02.01.2023

16.01.2023

25.01.2023

31.01.2023

Podľa jednotlivých dátumov môžete nižšie nájsť všetky daňové povinnosti, ktoré prislúchajú na dané dni. Okrem vyššie uvedených dátumov netreba zabudnúť aj na povinnosť odvodu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov do piatich dní po dni poukázania mzdy zamestnancovi.

02.01.2023

OblasťPovinnosť
Daň z motorových vozidielZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za štvrtý štvrťrok 2022  
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za december 2022  
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
Daň zo závislej činnostiPodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.  
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
Daň z príjmu fyzickej osobyZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

16.01.2023

Daň z príjmu fyzickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie, odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov
Daň z príjmu právnickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie, odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov

25.01.2023

OblasťPovinnosť
Daň z pridanej hodnotyPodanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie dane.  
Spotrebné danePodanie daňového priznania za spotrebnú daň z: elektriny, liehu, minerálneho oleja, zemného plynu, tabakových výrobkov a uhlia, a úhrada týchto daní.  
Spotrebná daň z minerálneho oleja – Povinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja a stave zásob minerálneho oleja, uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č.98/2004 Z.z., za predchádzajúci kalendárny mesiac.  
Spotrebná daň z tabakových výrobkov – oznámenie o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet.  
Spotrebná daň z piva – nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2023 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania SVP (súkromného výrobcu piva) alebo prevádzkovania MSP (malého samostatného pivovaru)  

31.01.2023

OblasťPovinnosť
Daň z motorových vozidielPodanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane podľa § 8 ods. 7 zákona
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel
Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022 a zaplatenie dane
Daň zo závislej činnostiPodanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov, podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto dane.
Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
Daň z príjmu fyzickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  
Podanie oznámenia “držiteľa” správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2022  
Podanie oznámenia “držiteľa” príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou a oznámenie tejto skutočnosti
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie oznámenia “držiteľa” správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2022 nad rozsah určený osobitným predpisom  
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby  
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Podanie oznámenia “držiteľa” príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom
Podanie oznámenia “držiteľa” príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia za rok 2022
Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
Daň z poistenia – PO (náklady poistenia)Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...