Daňové výdavky až po zaplatení – rok 2019 + zmeny 2020

Od 1.januára 2020 sa mení ustanovenie § 17 ods.19 písm. c) zákona o dani z príjmov limitujúci náklady (výdavky) na marketingové štúdie. Po novom sa bude vzťahovať iba na výdavky po zaplatení u dlžníka. Vypúšťa sa tak možnosť zahrnutia príjmov (výnosov) z marketingových a iných štúdií a prieskumov trhu u veriteľa až po prijatí úhrady. Uvedené príjmy (výnosy) budú teda u veriteľa súčasťou jeho základu dane z príjmov v súlade s účtovníctvom.

V § 17 ods.19 písm. f) zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2020 rozsah výdavkov (nákladov) po zaplatení rozširuje aj o služby spadajúce do kódu 70.1. a 70.22 Klasifikácie produktov. Konkrétne ide o služby vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Za daňový výdavok po zaplatení sa budú taktiež považovať zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka ako aj odstupné u oprávnenej osoby.

V roku 2019 podľa zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami uznateľnými po zaplatení:

 • výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov  (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie (len u dlžníka),
 • výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady
 • provízie za sprostredkovanie (len u dlžníka), od roku 2020 sa zrušil limit provízií za sprostredkovanie 20%,
 • výdavky vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nezmluvného štátu (len u dlžníka),
 • výdavky na poradenské a právne služby (len u dlžníka),
 • výdavky v podobe kompenzačných platieb (len u dlžníka),
 • výdavky na získanie noriem a certifikátov (len u dlžníka), od roku 2020 sa tento výdavok vypúšťa,
 • výdavky na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu,
 • daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu,
 • výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve,
 • osobitný odvod obchodných reťazcov podľa osobitného predpisu.

Okrem aktuálnych zmien vám ponúkame aj komplexné služby pre malých, ako aj veľkých podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva alebo predaj ready made s.r.o. Neváhajte a získajte silného partnera pre vaše podnikanie – EASY START.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...