Daňový bonus od 1.7.2022

Od 1.7.2022 vstupujú do platnosti nové sumy daňového bonusu spolu s novým spôsobom výpočtu jeho výšky.

Nárok na daňový bonus si rodič môže uplatniť na dieťa, ktoré je:

 • vyživované, súčasne
 • nezaopatrené a súčasne
 • žijúce s rodičom v domácnosti.

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov, na tie isté deti si daňový bonus nemôžu uplatniť obaja rodičia naraz. Pritom platí:

 • ak majú rodičia viac detí, na všetky deti si môže uplatniť nárok len jeden z nich (deti si nemôžu medzi seba v tom istom čase „rozdeliť“),
 • časť roka si môže nárok na daňový bonus uplatniť jeden z rodičov, časť roka druhý,
 • ak sa rodičia nedohodnú na tom, kto si uplatní nárok na daňový bonus, tak platí, že prednosť má matka, ďalej otec a napokon iná oprávnená osoba.

Rodič si môže uplatniť daňový bonus za každý kalendárny mesiac, na začiatku, ktorého boli splnené podmienky nároku na jeho uplatnenie. Od 1.7.2022 si rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov nemôže uplatňovať nárok na dotáciu na stravu a daňový bonus zároveň.

Preukazovanie nároku na daňový bonus:

Ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus u zamestnávateľa, nárok preukazuje rodným listom dieťaťa. Ak ide o dieťa, ktoré už ukončilo povinnú školskú dochádzku, pričom toto dieťa sa posudzuje ako nezaopatrené, zamestnanec je povinný predložiť:

 • potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz,
 • alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Zamestnanec nie je povinný predložiť potvrdenia školy ani potvrdenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ide o zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme alebo o zamestnanca v štátnej službe. Rovnako to platí pri podávaní daňového priznania.

Suma daňového bonusu od 1.7.2022Dieťa do 15 rokovDieťa nad 15 rokov
Mesačný daňový bonus70 eur40 eur

S novými sumami daňových bonusov vstupuje do platnosti aj ich „ohraničenie z vrchu“, tj. ich maximálna výška, ktorá sa bude odvíjať od výšky čiastkového základu dane a počtu detí.

Počet detíMaximálna suma daňového bonusu
120 % ČZD
227 % ČZD
334 % ČZD
441 % ČZD
548 % ČZD
6 a viac detí55 % ČZD

V druhom polroku sa budú na výpočet daňového bonusu pre rodičov používať oba systémy, teda aj ten „starý“ a aj „nový“. Na základe oboch výpočtov sa následne bude porovnávať výška daňových bonusov a rodičom bude pridelený ten, ktorého suma vyjde z výpočtu vyššia.

Podmienky poskytovania daňového bonusu „po starom“:

 • Príjem podľa § 5, resp. § 6 ods. 1 a 2 vo výške najmenej 3 876 eur, kde zároveň musí SZČO vykázať kladný základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.
 • Pre mesačné vyplatenie preddavkov musí byť splnená minimálna výška zdaniteľného príjmu podľa § 5, a to 323 eur,
 • Nárok na daňový bonus pri dieťati vo veku 6 až 15 rokov iba v prípade nepoberania dotácie na stravu.

Podmienky poskytovania daňového bonusu „po novom“:

 • Zamestnanec nemusí mať zdaniteľné príjmy minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy,
 • V daňovom priznaní zamestnanca/SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane za rok 2022,
 • Ak SZČO, resp. zamestnanec začal vykonávať činnosť až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022,
 • Nárok na daňový bonus pri deťoch do 15 rokov len v prípade nepoberania dotácie na stravu !! pozor na zmenu od 1.7.
 • Pre mesačné vyplatenie preddavkov sa vychádza z ČZD za daný kalendárny mesiac.

V prípade zmeny poskytovania dotácie na stravu a zároveň aj daňového bonusu má rodič za druhý polrok 2022 dve možnosti:

 1. Uplatňovať si naďalej dotáciu na stravovanie a čerpať daňový bonus

Získa tak sumu 1,30 eura na deň, kedy bolo dieťa v škôlke/škole + 47,14 eur na mesiac.

Napríklad za mesiac, kedy bude dieťa v škôlke/škole 23 dní, získa sumu: 23 dní x 1,30 eura = 29,90 eura (dotácia) + 47,14 eura (daňový bonus) = 77,04 eur

 • Neuplatňovať si dotáciu na stravovanie a čerpať daňový bonus “po novom”

Získa tak sumu 70 eur na mesiac

Pri viacerých príjmoch od rovnakého zamestnávateľa, sa čiastkový základ dane zamestnanca určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa. Na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

Príklad zamestnanec:

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

“Po starom” je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

“Po novom” je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 140,29 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 140 eur. Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný “po novom”, teda dostane sumu 140 eur.

Príklad SZČO:

SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 10 000 eur, odvody 3 205,08 eur a výdavky 6 000 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov. Polovica ČZD 397,46 eur.

“Po starom” je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura = 565,68 eura.

“Po novom” je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 107,31 eura, to znamená, že daňový bonus “po novom” je 107,31 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný “po starom”, teda dostane sumu 565,68 eura.

Komplexný príklad – zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke

Zamestnankyňa bola na rodičovskej dovolenke v čase od 1.1.2022 do 24.7.2022. Za mesiace január až jún 2022 preto daňový bonus vyplácaný nemala.

Po návrate do zamestnania z rodičovskej dovolenky si uplatňovala pri výpočte mesačných preddavkov od júla 2022 daňový bonus na dve deti vo veku 3 rokov a vo veku 7 rokov.

Za mesiace júl až december 2022 jej pri výpočte mesačných preddavkov zamestnávateľ vyplatil sumu daňového bonusu v úhrne 746,76 eura.

Hrubá mzda zamestnankyne po návrate z rodičovskej dovolenky za obdobie od 25.7.2022 do 31.12.2022 bola spolu 4 000 eur, čiastkový základ dane zamestnankyne (hrubá mzda – odvody) za rok 2022 bol 3 464 eur

Výpočet daňového bonusu za mesiace január – jún 2022:

Hrubá mzda za rok 2022 je vyššia ako 3 876 eur, zamestnankyňa má za mesiace január – jún 2022 nárok na daňový bonus. Daňový bonus za mesiace január – jún 2022 je vo výške (47,14 eura + 43,60 eura) x 6 mesiacov = 544,44 eura.

Výpočet daňového bonusu za mesiace júl – december 2022 “po starom”:

Hrubá mzda za rok 2022 je vyššia ako 3 876 eur, zamestnankyňa má za mesiace júl – december 2022 nárok na daňový bonus. Daňový bonus za mesiace júl – december 2022 “po starom” je vo výške (47,14 eura + 43,60 eura) x 6 mesiacov =544,44 eura.

Výpočet daňového bonusu za mesiace júl – december 2022 “po novom”:

Daňový bonus je (2 x 70 eur) x 6 mesiacov = 840 eur, najviac však suma 27 % čiastkového základu dane zamestnankyne za rok 2022, čo je 27 % z 3464 eur = 935,28 eura.

Pri ohraničení sumy daňového bonusu vychádzame z čiastkového základu dane zamestnankyne za rok 2022, pretože závislú činnosť začala vykonávať po návrate do zamestnania od 25.7.2022, teda po 1.7.2022 (!). Daňový bonus za mesiace júl – december 2022 “po novom” je vo výške840 eur.

Pre zamestnankyňu je za mesiace júl – december 2022 výhodnejší výpočet “po novom”. Výsledná suma daňového bonusu za mesiace júl – december 2022 je 840 eur.

Výsledná suma daňového bonusu vypočítaná za celý rok 2022 je suma 544,44 eura (január – jún) + 840 eur (júl – december) =1384,44 eura.

Počas roka 2022 bola zamestnankyni pri výpočte mesačných preddavkov vyplatená suma daňového bonusu 0 eur (január – jún) + 746,76 eura (júl – december)

746,76 eura.

Zamestnávateľ, preto zamestnankyni doplatí sumu určenú ako 1384,44 eura – 746,76 eura =637,68 eura

ČZD = čiastkový základ dane

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...