Dočasná ochrana podnikateľov

Šírenie vírusu COVID-19 zasiahol všetky oblasti života ľudí vrátane podnikania. Preto sa na ochranu podnikateľov, ktorých sa koronakríza dotkla najviac, vytvoril právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľov – tzv. dočasná ochrana.  Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podnikateľ, ktorý je pod dočasnou ochranou môže týmto spôsobom zabrániť úpadku spoločnosti. O dočasnú ochranu môžu požiadať podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v SR a zároveň im vzniklo oprávnenie na podnikanie pred 12. marcom 2020. Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva prostredníctvom formulára, ktorý zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webe a ktorý sa podáva príslušnému súdu podľa zákona. Pred podaním žiadosť však podnikateľ musí preukázať splnenie nasledujúcich podmienok:

  • zvýšenie počtu pohľadávok po lehote splatnosti a značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v rok 2019,
  • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku, konkurze, likvidácií, neprebiehalo exekučné konanie, nebol začatý výkon záložné práva,
  • v roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje medzi spoločníkov netýkajúce sa zmiernenia následkov šírenia COVID-19,
  • riadne vedie účtovníctvo,
  • údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

Poskytnutie dočasnej ochrany sa zverejní v Obchodom vestníku. Za poskytnutú sa považuje od dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana trvá do 1. októbra 2020 alebo do rozhodnutia súdu o zrušení alebo ak o ukončenie požiada podnikateľ prostredníctvom formulára. Počas trvania dočasnej ochrany musí podnikateľ vynaložiť úprimnú snahu o uspokojenie jeho veriteľov a hradiť najmä záväzky bezprostredne týkajúce sa zachovania prevádzky firmy.  

Okrem aktuálnych noviniek vám ponúkame aj komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva či predaj ready made s.r.o. platca DPH. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...