Dohodári a daňový bonus

dohodári a daňový bonus ilustračné fotoČo je daňový bonus? Zjednodušene možno daňový bonus považovať za určitú „odmenu“ zo strany štátu tým ľuďom, ktorí sa starajú o vlastné alebo osvojené dieťa. V prípade splnenia podmienok stanovených zákonom, je možné znížiť si daň z príjmu o sumu daňového bonusu.

Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2016 je minimálna mzda stanovená vo výške 405 €, čiže nárok na daňový bonus vzniká, ak daňovník dosiahne príjmy vo výške 2 430 € a viac), alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 430 € a viac) a vykázal základ dane (resp. čiastkový základ dane).

Daňovník si môže daňový bonus uplatniť na každé vyživované dieťa, a to buď vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo dieťa druhého z manželov, žijúce s daňovníkom v jednej domácnosti, alebo dieťa, ktoré má prechodný pobyt mimo domácnosť (napr. ak študuje na vysokej škole mimo miesta bydliska a býva na internáte). Nárok na daňový bonus vzniká už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začalo sústavne pripravovať na budúce povolanie štúdiom (najviac však do dovŕšenia 25 rokov veku) a môže si ho uplatniť vždy len jeden z rodičov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a nedohodnú sa inak, daňový bonus sa uplatňuje v poradí matka, otec a iná oprávnená osoba.

Aby si mohol zamestnanec uplatniť u zamestnávateľa mesačný daňový bonus, musí mať u neho podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, a musí v kalendárnom mesiaci dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy (čiže 202,50 €). V prípade, že v niektorom mesiaci nedosiahli príjmy zamestnanca minimálnu požadovanú výšku (202,50 €), ale úhrn jeho celkových ročných zdaniteľných príjmov dosiahol zákonom stanovenú minimálnu výšku (2 430 €), daňovník si môže uplatniť zostávajúcu časť daňového bonusu do ročnej výšky daňového bonusu, buď pri ročnom zúčtovaní preddavkov, alebo pri podaní daňového priznania. Ak nesplnil podmienku ročnej výšky zdaniteľných príjmov (teda dosiahol príjmy nižšie ako 2 430 €) a v niektorom mesiaci si už uplatnil daňový bonus, tento vyplatený daňový bonus mu ostáva, štát mu ho nezoberie. Nárok na daňový bonus má zamestnanec aj vtedy, keď vykonáva prácu na základe dohody o vykonaní práce (ak splní všetky požiadavky stanovené zákonom).

Podmienkou priznania daňového bonusu teda nie je iba pracovno-právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa.

Suma daňového bonusu pre rok 2016 predstavuje 256,92 € ročne, teda 21,41 € mesačne.

– PP –

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...