Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Zákon o dani z príjmov uložil daňovníkom s účinnosťou od 1.1.2009 povinnosť viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde transferového oceňovania so zahraničnými závislými osobami. Cieľom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia obchodných vzťahov medzi závislými osobami (vrátane cien za poskytnuté služby, úvery, pôžičky) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv.

Povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní bola od 1.1.2015 rozšírená aj na tuzemské závislé osoby. Uvedené znamená, že ak slovenský daňovník (spoločnosti aj fyzické osoby) uskutočňuje obchody s majetkovo alebo personálne prepojenými osobami, blízkymi (Občiansky zákonník) alebo inak prepojenými osobami, vedie dokumentáciu o týchto transakciách bez ohľadu na príslušnosť prepojenej osoby.

Každý, kto vykonáva kontrolované transakcie, musí byť schopný tieto skutočnosti písomne preukázať správcovi dane, ktorý preveruje správnosť použitia metódy pri daňovej kontrole. Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu o transferovom oceňovaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane.

Obsah dokumentácie, ktorý určilo Ministerstvo financií SR usmernením, závisí od kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií kladených na daňovníkov (typ účtovnej jednotky, spôsob vykazovania účtovnej závierky, druh transferovej dokumentácie, uplatnenie daňovej straty alebo úľavy na dani a pod.). Druhy dokumentácie, ktoré zostavujú daňovníci podľa vyššie naznačených znakov, je možné zhrnúť v nasledujúcej tabuľke.

Druh dokumentáciePovinnosť viesť dokumentáciu
Úplná dokumentácia
· všeobecná – prehľad o skupine závislých osôb
· špecifická – osobitné informácie týkajúce sa daňovníka
Daňovníci, ktorí:
· zostavujú ÚZ podľa IFRS
· uskutočňujú kontrolované transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov
· žiadajú daňový úrad o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia
· žiadajú o úpravu základu dane
· odpočítavajú daňovú stratu nad 300 tis. EUR
· uplatňujú si úľavu na dani
Skrátená dokumentáciaDaňovníci, ktorí
· sú fyzickými osobami, mikro účtovnými jednotkami
· uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie
Základná dokumentáciaOstatné subjekty

Daňovníkom môže byť uložená pokuta do výšky 3.000 EUR (aj opakovane) v prípade, že nedisponujú, resp. nepredložia správcovi dane včas dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Ďalším nepriaznivým dopadom môže byť náročnejšie preukazovanie skutočností o cenotvorbe medzi závislými osobami, čo môže viesť aj k dorubeniu dane a uloženiu súvisiacej pokuty (zo zvýšenej sumy dane).

V prípade záujmu o vypracovanie transferovej dokumentácie sa môžete s dôverou obrátiť na odborníkov spoločnosti EASY START s.r.o. pod nasledovnými kontaktnými údajmi: info@easystart.sk, tel.: +421 908 771 772.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...