Legálna daňová optimalizácia

Pojem daňová optimalizácia predstavuje súbor praktík a postupov, ktoré sa orientujú na minimalizovanie daní a najmä na minimalizáciu platby daní tak, aby spoločnosť/živnostník nezaplatili viac ako je nevyhnutné a zároveň, aby im z tohto procesu nevznikali ďalšie registračné a nahlasovacie povinnosti. Daňovú optimalizáciu realizujeme v rámci jestvujúcej legislatívy krajiny tým, že využívame výnimky v medziach zákona.

Daňová optimalizácia začína už správnym výberom formy podnikania. Iné možnosti daňovej optimalizácie má obchodná spoločnosť a iné živnostník.

Postupy legálnej daňovej optimalizácie

Pri daňovej optimalizácií obchodných spoločností je možné využiť nasledujúce postupy:

  • Vhodný spôsob účtovného odpisovania majetku

Účtovná jednotka si prostredníctvom svojej internej smernice môže určiť najvhodnejší spôsob odpisovania majetku. V prípade ak účtovná jednotka predpokladá v prvých rokoch obstarania majetku stratu, je pre ňu vhodné zvoliť progresívnu metódu odpisovania, čiže výška odpisu sa bude každý rok zvyšovať.

  • Prerušenie daňového odpisovania

V prípade ak spoločnosť dosahuje v účtovnom období stratu je možné prerušiť odpisovanie a presunúť si tak daňové výdavky do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Prerušiť odpisovanie je možné na 1 alebo viacero zdaňovacích období a doba odpisovania majetku sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

  • Umorovanie daňovej straty

Účtovná jednotka podľa zákona o dani z príjmov môže odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Daňovú stratu je možné odpočítať hneď v nasledujúcom zdaňovacom období po zdaňovacom období kedy daňová strata vznikla. Daňovú stratu je možné odpočítať od kladného základu dane, čiže nie je možné navýšiť daňovú stratu o ďalšiu stratu.

  • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam

V prípade ak v účtovníctve evidujeme pohľadávku, ktorá je minimálne 360 dní po splatnosti môžeme vytvoriť opravnú položku k tejto pohľadávke, ktorá bude daňovo uznaná, vo výške 20 % z menovitej hodnoty pohľadávky. Ak je pohľadávka 720 dní po lehote splatnosti je daňovo uznateľná tvorba opravnej položky vo výške 50 % z menovitej hodnoty pohľadávky. Ak je pohľadávka 1080 dní po lehote splatnosti je daňovo uznateľná tvorba opravnej položky vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky.

  • Nákup drobného majetku pred koncom roka

Nákup drobného majetku, t. j. do 1.700 EUR, je možné zahrnúť priamo do nákladov v roku obstarania. Teda v prípade ak v účtovnom období dosahuje spoločnosť vysoký základ dane a v budúcnosti plánuje nakúpiť vybavenie alebo iný majetok, ktorý sa považuje za drobný, môže ho nakúpiť už v tomto účtovnom období a znížiť si tak vysoký základ dane.

  • Modernizácie a rekonštrukcie do 1.700 EUR ročne

Modernizácie a rekonštrukcie nad 1.700 EUR sa považujú za technické zhodnotenie a navyšuje sumu majetku a predlžuje dobu odpisovania. Zhodnotenie majetku do 1.700 EUR je možné zahrnúť priamo do nákladov a teda priamo znižujú základ dane.

  • Náklady daňovo uznané až po zaplatení

Náklady na nájomné, účtovné a právnické služby, reklamu a iné sú daňovo uznateľné až po zaplatení. Z tohto dôvodu je potrebné si dávať pred koncom roka pozor, aby dané faktúry boli zaplatené.

  • Tvorba daňovo uznaných rezerv

Na časť dovolenky, ktorú si zamestnanci nevyčerpali je možné vytvoriť daňovo uznateľnú rezervu na mzdy a prislúchajúce poistenie platené do SP a ZP.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zistili ste nové legálne spôsoby, ako optimalizovať svoje dane? Ak si chcete byť úplne istý, že na dani nestrácate zbytočne peniaze, využite naše daňové poradenstvo alebo komplexné vedenie účtovníctva. Sme spoľahlivý tím odborníkov s dlhoročnou praxou – EASY START.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...