Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2021

Ide o jednu z troch nezdaniteľných častí, ktorá znižuje čiastkový základ dane pri príjmoch zo závislej činnosti, príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Na rozdiel od NČZD na manžela/manželku a príspevkov na DDS sa môže NČZD na daňovníka uplatňovať aj v priebehu roka v jednotlivých mesiacoch.

Pre každý rok sa táto nezdaniteľná časť vypočítava zo sumy platného životného minima, ktoré je pre rok 2021 vo výške 214,83 EUR. Z toho vyplýva výška nezdaniteľnej časti vo výške:

  • 375,95 EUR mesačne, alebo
  • 4 511,43 EUR za rok.

V prípade výpočtu výšky NČZD sa berie do úvahy len základ dane dosiahnutý zo príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý tvorí rozdiel príjmu a zaplatených odvodov.

NČZD na daňovníka za rok 2021Výška NČZD
Základ dane < 19 936,22 EUR4 511,43 EUR
Základ dane > 19 936,22 EUR(9 495,49 – (základ dane/4)) EUR
Základ dane > 37 981,94 EUR0 EUR

Uplatnenie tejto NČZD je však možné len u jedného zamestnávateľa (v prípade viacerých) a prostredníctvom „vyhlásenia na uplatnenie NČZD“ je možné si znižovať základ dane pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti v jednotlivých mesiacoch v roku, čo však nie je povinné.

Nárok na túto NČZD majú daňoví rezidenti aj nerezidenti dosahujúci príjmy v Slovenskej republike. Ak majú daňový rezidenti okrem tuzemských príjmov aj príjmy zo zahraničia, uvádzajú sa v daňovom všetky dosiahnuté príjmy, čosa pri uplatnení NČZD na daňovníka môže prejaviť v jej krátení, aj napriek vyňatiu/zápočtu príjmov. Študenti, evidovaní nezamestnaní, osoby na materskej/rodičovskej dovolenke, osoby na dlhšej PN alebo cudzinci majú nárok na NČZD na daňovníka v plnej výške, aj keď pracovali len časť roka.

Poberanie dôchodkov a výška NČZD

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemajú zamestnanci, ktorí k 1.1. príslušného roka poberali dôchodok alebo vyrovnávací príspevok. V ich prípade sa výška NČZD na daňovníka posudzuje podľa súhrnu poberaného dôchodku za príslušný rok. Ak je výška dôchodku vyššia ako NČZD na daňovníka za celý rok, nemajú nárok na jej odpočet.

Zamestnanci poberajúci vdovský, sirotský alebo invalidný dôchodok majú nárok na uplatnenie NČZD v plnej výške. Rovnako sa vyššie uvedené pravidlo nevzťahuje ani na poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, ktorým bol dôchodok priznaný po 1.1. príslušného roka.

Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa zahŕňajú:

  • Starobný dôchodok (vrátane predčasného a výsluhového),
  • Dôchodok poberaný z druhého piliera,
  • Minimálny dôchodok,
  • Vyrovnávací príplatok.

Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa nezahŕňajú:

  • Vdovský/vdovecký dôchodok,
  • Vianočný „dôchodok“ príspevok – štátna sociálna dávka,
  • Dávky v hmotnej núdzi.

*NČZD = nezdaniteľná časť základu dane

*DDS = doplnkové dôchodkové sporenie

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...