Nové sumy stravného od 1. mája 2022

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať:

  • vlastné stravovacie zariadenia,
  • stravovacie zariadenia iných zamestnávateľov alebo
  • prostredníctvom stravných lístkov poskytnutým zamestnanom.

Na stravné má nárok zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Dohodári vykonávajúci plnenie pracovných úloh na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú nárok na stravné.

Časové pásmoNová suma stravnéhoZvýšenie stravného v porovnaní s predchádzajúcimi sadzbami
5 až 12 hodín6,00 eur+ 0,90 €
12 až 18 hodín9,00 eur+ 1,40 €
Nad 18 hodín13,70 eur+ 2,10 €

Od 1. mája 2022 sa menia sadzby stravného pre jednotlivé časové pásma pri tuzemských pracovných cestách. Zmenou sadzieb sa menia aj iné veličiny súvisiace s výdavkami na stravovanie zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55 % z ceny jedla a maximálne do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. maximálne 3,30 €.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, poskytuje zamestnávateľ zamestnancom stravovaciu poukážku, alebo finančný príspevok.

Hodnota stravného lístka vo výške 3,83 € sa po novom zvyšuje na hodnotu 4,50 €, čo predstavuje zákonom stanovenú hodnotu 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín.

Nakoľko stále platí, že zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie zamestnanca minimálne vo výške 55 % z ceny jedla (v tomto prípade minimálne 55 % z hodnoty 4,50 €), zvyšuje sa aj minimálna výška príspevku na stravovacie poukážky, resp. finančný príspevok na 2,48 €.

Okrem povinného príspevku zamestnávateľa môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné, aj zo sociálneho fondu. Zvyšok z hodnoty stravného lístka buď zamestnávateľ strhne zo mzdy zamestnanca, prípadne mu zamestnanec zaplatí čiastku v hotovosti alebo môže zamestnancovi poskytnúť “zamestnanecký benefit” vo forme dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na stravné. Dobrovoľný príspevok na stravné je pre zamestnávateľa nedaňový výdavok.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...