Nové sumy stravného od 1. septembra 2022

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať:

  • vlastné stravovacie zariadenia,
  • stravovacie zariadenia iných zamestnávateľov alebo
  • prostredníctvom stravných lístkov poskytnutým zamestnanom.

Na stravné má nárok zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. „Dohodári“ vykonávajúci plnenie pracovných úloh na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú nárok na stravné.

Od 1. septembra 2022 sa menia sadzby stravného pre jednotlivé časové pásma pri tuzemských pracovných cestách. Zmenou sadzieb sa menia aj iné veličiny súvisiace s výdavkami na stravovanie zamestnancov.

Časové pásmoNová suma stravného
5 až 12 hodín6,40 eur
12 až 18 hodín9,60 eur
Nad 18 hodín14,50 eur

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55 % z ceny jedla a maximálne do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. maximálne 3,52 €.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, poskytuje zamestnávateľ zamestnancom stravovaciu poukážku, alebo finančný príspevok.

Minimálna hodnota stravného lístka sa po novom zvyšuje na hodnotu 4,80 €, čo predstavuje zákonom stanovenú hodnotu 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 15 hodín.

Nakoľko stále platí, že zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie zamestnanca minimálne vo výške 55 % z ceny jedla (v tomto prípade minimálne 55 % z hodnoty 4,80 €), zvyšuje sa aj minimálna a maximálna výška príspevku na stravovacie poukážky, resp. finančný príspevok na 2,64 €, resp. 3,52 €.

Okrem povinného príspevku zamestnávateľa môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné, aj zo sociálneho fondu, ktorého výška nie je limitovaná. Zvyšok z hodnoty stravného lístka buď zamestnávateľ strhne zo mzdy zamestnanca, prípadne mu zamestnanec zaplatí čiastku v hotovosti alebo môže zamestnancovi poskytnúť “zamestnanecký benefit” vo forme dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na stravné. Dobrovoľný príspevok na stravné je pre zamestnávateľa nedaňový výdavok.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...