Novela zákona č.67/2020

29.9.2020 nadobúda platnosť novela zákona týkajúceho sa mimoriadnych opatrení v súvislosti s COVID-19. Novinky v zákone sa týkajú niektorých paragrafov, ktoré sú uvedené nižšie a rovnako zahŕňa aj popis skončenia pandémie pre daňové povinnosti.

 • za obdobie pandémie sa bude považovať obdobie od 12.3.2020 do 30.9.2020,
 • na aktualizácie zoznamov daňových dlžníkov a s tým súvisiacich opatrení teda na účely § 7, 24i a 31 sa za obdobie pandémie považuje obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020 .

Paragrafy, ktorých sa novela zákona č. 67/2020 týka:

§ 4 Zmeškanie lehoty – zmeškaný úkon sa odpustí ak bude vykonaný do 31.10.2020,

§ 6 Prerušenie daňovej kontroly – prerušenie daňovej kontroly končí 30.09.2020,

§ 7 Zverejňovanie v zoznamoch FS – nezverejňovanie v zoznamoch FRSR (daňový dlžníci, zrušenie registrácie a vymazaný platitelia DPH)  sa končí 31.12.2020 ,

§ 8 Prerušenie daňového konania – prerušenie daňových konaní končí 30.09.2020,

§ 9 Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok – prerušenie plynutia lehoty končí 30.09.2020,

§ 10 Daňové nedoplatky – dlžná suma dane zaplatená alebo odvedená do 31.10.2020 sa nebude považovať za daňový nedoplatok,

§ 11 Odloženie daňovej exekúcie – do 30.09.2020,

§ 12 Správne delikty a sankcie – ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatí daň do 31.10.2020 nebude sankcionovaný za omeškanie ,

§ 21 Daňové priznanie k dani z príjmov

POkalendárny rok – termín na podanie daňového priznania je do 31.10.2020 (sobota), tj. do 2.11.2020,

 • odklad na podanie daňového priznania uplynul počas obdobia pandémie.

PO – hospodársky rok – termín na podanie DP závisí od skončenia hospodárskeho roku a podania Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania:

 • ak hospod rok skončil  31.03.2020 a daňovník nepodal Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie, podáva daňové priznanie  do 31.10.2020, resp. 2.11.2020,
 • ak hospod rok skončil  30.06.2020 a daňovník nepodal Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie, podáva daňové priznanie do 31.10.2020, resp. 2.11.2020,
 • ak hospod rok skončil  31.08.2020 a daňovník nepodal Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie, podáva daňové priznanie do 30.11.2020,
 • ak hospod rok skončil  31.03.2020 a daňovník podal Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie o 6 mesiacov, podáva daňové priznanie do 31.12.2020,
 • ak hospod rok skončil  30.06.2020 a daňovník podal Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie o 3 mesiace, podáva daňové priznanie do 31.12.2020,

Pre zaplatenie dane platia rovnaké lehoty.

§ 24 Hlásenie a ročné zúčtovanie

 • hlásenie aj splatnosť dane je do 30.11.2020,
 • ročné zúčtovanie je potrebné vykonať do 31.10.2020,

§ 24a Preddavky na daň z príjmov – “režim neplatenia preddavkov” z dôvodu poklesu tržieb o 40% a viac končí 30.09.2020,

 • daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel v preddavkoch do 30.11.2020 pri zdaňovacom období kalendárny rok a obdobne sa uplatňuje aj pri hospodárskom roku v lehotách podľa skončenia hospodárskeho roku a uplynutia lehoty na podanie DP.
 • Platí pre kalendárny rok od 1.1.2020 a pre hospodárky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1.1.2020 do 31.12.2020, alebo ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynul/uplynie od 12.03.2020 do 30.9.2020.

§ 24i Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty – nezverejňovanie v zoznamoch, ak platiteľ povinnosti splní do 31.1.2021 .

§ 24j Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu – ak daňovník zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla alebo odvodov do 31.10.2020, tak sa podmienka pre vrátenie nadmerného odpočtu považuje za splnenú.

§ 31 Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel – na účely poskytovania dotácií sa splnenie podmienky vysporiadaných finančných vzťahov počas obdobia pandémie, ktoré  končí v tomto prípade 31.12.2020 posudzuje podľa evidence pred pandémiou.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...