Novelizácia zákona Lex Korona k 30.4.2020 – preddavky na DPPO

Neplatenie preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a tieto preddavky sú splatné počas obdobia pandémie, tieto preddavky neplatí za obdobie bezprostredne nasledujúce  po období, v ktorom tomuto daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre uplatnenie neplatenia preddavkov podľa tohto bodu je daňovník povinný predložiť vyhlásenie o tom, že spĺňa tieto podmienky správcovi dane, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmu. Tento spôsob je možné prvýkrát použiť na preddavky na daň z príjmov splatné v máji 2020.

Preddavky na daň z príjmov

V prípade, ak daňovník nepredloží vyhlásenie do lehoty na podanie daňového priznania, bude platiť preddavky na daň z príjmov, vypočítané podľa nového daňového priznania, ktoré bolo podané v období od 1.1.2020 do skončenia pandémie, ak:

  • posledný deň na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie,
  • výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Uvedený postup sa však neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov inak, kedy daňovník môže dosiahnuť platenie nižších preddavkov alebo prípadne neplatenie preddavkov vôbec.

Vrátenie preddavkov na dani z príjmov

V prípade ak výsledkom podaného daňového priznanie (podané v období pandémie)  je daňový preplatok na dani z príjmov, tak tento preplatok správca dane vráti daňovému subjektu do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tento daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za kalendárny rok 2019 v období od 1.1.2020 do začiatku obdobia pandémie, správca dane vráti daňový preplatok do 40 dní od 31.3.2020.

Avšak je dôležité poznamenať, že ak by subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého výsledok by bol daňový preplatok a v budúcich obdobiach podá dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom bude zníženie pôvodného daňového preplatku, tak bude daňový subjekt povinný tento rozdiel vrátiť a správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z takéhoto rozdielu.

Okrem aktualít zo sveta podnikania vám ponúkame aj komplexné služby pre podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, virtuálne sídlo alebo predaj ready made s.r.o. Na všetky ponúkané služby máme skúsených odborníkov. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...