Opatrenia štátu pri pomoci firmám a SZČO v čase COVID-19

Je dôležité poznamenať, že skutočnosti, ktoré žiadatelia uvedú v žiadostiach pri žiadaní o čerpanie príspevkov podľa jednotlivých opatrení môžu byť predmetom následných kontrol.

Od 25.4.2020 je možné o príspevok požiadať aj v prípade, ak má žiadateľ povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne, finančných záväzkov voči úradu práce, alebo nemá za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce.

Opatrenie č. 1 – Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorili alebo zakázali prevádzky

Za oprávneného žiadateľa opatrenia č. 1 sa považuje zamestnávateľ (aj SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta, aj napriek tomu, že má z dôvodu zavedených opatrení ÚVZ prerušenú alebo obmedzenú svoju prevádzkovú činnosť. Udržaním pracovného miesta sa rozumie, že zamestnávateľ neukončí pracovný pomer alebo neučiní také právne kroky, ktorých výsledkom bude skončenie pracovného pomeru, a to minimálne 2 mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ nemôže v období dvoch mesiacov od mesiaca, za ktorý žiada príspevok, ukončiť so zamestnancom pracovný pomer z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa, alebo pre nadbytočnosť. O príspevok môžu žiadať len subjekty, ktoré vznikli a otvorili svoju prevádzku najneskôr k 1.2.2020.

Naopak za neoprávnených žiadateľov sa považujú spoločnosti s ručením obmedzeným bez zamestnancov a taktiež subjekty verejnej správy.

Zamestnávateľ môže požiadať o príspevok na zamestnancov, ktorým nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Avšak príspevok je možné žiadať len na tých zamestnancov, ktorých prijal do pracovného pomeru najneskôr do 1.3.2020.

Zamestnávateľ si nemôže uplatniť žiadosť na príspevok na túto skupinu zamestnancov:

 • pracovníci na dohodu,
 • konateľ, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu,
 • spoločník, ktorý pracuje pre s.r.o. bez pracovnej zmluvy,
 • manželku, deti a rodičov, ktorí podľa zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu,
 • osoby pracujúce na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazná zmluva),
 • dobrovoľníka.

Zamestnávateľ nemôže počas plynutia príspevku presunúť zamestnanca na inú prevádzku ak má zamestnávateľ viac prevádzok. Taktiež nemôže zamestnávateľ poberať príspevok na zamestnancov, v čase kedy čerpajú PN alebo OČR.

Podmienky poskytnutia príspevku:

 • Žiadateľ musí predložiť Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesto. Ak má žiadateľ viacero prevádzok žiadosť podáva na úrad práce v obvode, ktorého má sídlo (elektronicky prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom slovensko.sk na adresu úradu práce).
 • Žiadosť je potrebné podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.
 • O príspevok môžu žiadať len tí zamestnávatelia, ktorí vyplácajú svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 %  ich priemerného zárobku.
 • Žiadateľom bude poskytnutý príspevok na úhradu náhrady mzdy pri prekážkach pri práci na strane zamestnávateľa vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, ale maximálne vo výške 1 100 EUR na jedného zamestnanca za jeden mesiac. Ak však zamestnávatelia poskytujú nižšie percento náhrady mzdy tak dostanú príspevok maximálne do výšky 880 EUR na jedného zamestnanca.
 • Žiadateľ je povinný vyplniť povinnú prílohu č. 2 Výkaz pre priznanie príspevku a taktiež musí priložiť aj vyhlásenie zamestnávateľa.
 • V prípade neúplnej žiadosti bude žiadateľ vyzvaný o jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní.
 • Za prvý mesiac, za ktorý zamestnávateľ žiada o príspevok sa podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Nasledujúce mesiace sa poskytuje príspevok už len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je braný ako žiadosť o úhradu príspevku.
 • Je dôležité zdôrazniť, že príspevok sa neposkytuje na udržanie tých pracovných miest, na ktoré je poskytnutý iný príspevok na mzdu v rámci iných nástrojov úradu práce.
 • Celková maximálna výška príspevku za celé obdobie možnosti žiadania pre jedného zamestnávateľa je 800 000 EUR.

Opatrenie č. 2 – Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby

Za oprávneného žiadateľa sa považuje SZČO, ktorá počas vyhláseného mimoriadneho stavu prerušila, alebo obmedzila vykonávanie svojej samostatnej zárobkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ, alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. Podmienkou, ale je, aby SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo aj dobrovoľne) v období do 31.3.2020 a poistenie jej trvá naďalej, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Žiadať o príspevok môže len ten subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020. Príspevok nemôže, ale žiadať SZČO, ktorá ma pozastavenú alebo zrušenú živnosť. Príspevok nie je určený pre SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Podmienky poskytnutia príspevku:

 • Žiadateľ musí predložiť Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, a to na miestne príslušný úrad práce, v ktorom obvode prevádzkuje svoju činnosť (elektronicky prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom slovensko.sk na adresu úradu práce). K žiadosti taktiež pripojí povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku a taktiež vyhlásenie SZČO.
 • Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý SZČO žiada o poskytnutie príspevku.
 • Za prvý mesiac, za ktorý zamestnávateľ žiada o príspevok sa podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Nasledujúce mesiace sa poskytuje príspevok už len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je braný ako žiadosť o úhradu príspevku.
 • Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 200 000 EUR mesačne.

Príspevok na náhradu straty príjmu pri SZČO je poskytovaný na základe percenta poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku, a to najviac do výšky uvedenej v nasledujúcich tabuľkách za jednotlivé mesiace.

Marec 2020

Pokles tržieb (kategórie)Výška príspevku – marec 2020
Menej ako 10 %0 EUR
10 – 19,99 %90 EUR
20 – 29,99 %150 EUR
30 – 39,99 %210 EUR
40 % a viac270 EUR

Apríl, máj 2020

Pokles tržieb (kategórie)Výška príspevku – apríl, máj 2020
Menej ako 20 %0 EUR
20 – 39,99 %180 EUR
40 – 59,99 %300 EUR
60 – 79,99 %420 EUR
80 % a viac540 EUR

Pri spôsobe výpočtu poklesu tržieb je možné použiť nasledujúce 3 alternatívy:

 1. Porovnávajú sa tržby za vykázaný mesiac s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka (pre zistenie poklesu tržieb v apríli 2020 porovnáme tržby s aprílom 2019),
 2. Porovnáva sa priemer tržieb v roku 2019 s tržbou za vykázaný mesiac – môžu využiť len tí žiadatelia, ktorí vykonávali svoju činnosť za celý rok 2019,
 3. Porovnáva sa tržba za vykázaný mesiac s tržbou za február 2020 – použijú tí žiadatelia, ktorí vykonávali svoju činnosť len časť roka 2020 alebo ju začali vykonávať najneskôr k 1.2.2020.

Opatrenie č. 3 – podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Opatrenie je určené pre zamestnávateľov (aj SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ktorí neboli povinný uzatvoriť svoje prevádzky na základe Opatrenia ÚVZ, ale prerušili alebo obmedzili svoju prevádzkovú činnosť. Podmienkou je, aby títo zamestnávatelia udržali pracovné miesta aj počas prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ nemôže v období dvoch mesiacov od mesiaca, za ktorý žiada príspevok, ukončiť so zamestnancom pracovný pomer z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa, alebo pre nadbytočnosť. Žiadosť o príspevok môže podať len ten subjekt, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Príspevok je cielený na zamestnancov, ktorých deň nástupu do práce je najneskôr 1.3.2020. Príspevok sa poskytuje len na zamestnancov v pracovnom pomere (nie na dohodárov, konateľov, spoločníkov…). Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, za čas kedy čerpajú PN alebo OČR.

Podmienky poskytovania príspevku:

 • Podmienkou čerpania príspevku je podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (príloha č. 5A/5B). Taktiež je povinný priložiť povinnú prílohu č. 6A/6B Výkaz pre priznanie príspevku a aj vyhlásenie zamestnávateľa.
 • Žiadosť za mesiac marec je potrebné podať do 15.5.2020. Za mesiace apríl a máj sa podáva žiadosť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa žiada o poskytnutie príspevku.
 • Za prvý mesiac, za ktorý zamestnávateľ žiada o príspevok sa podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Nasledujúce mesiace sa poskytuje príspevok už len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je braný ako žiadosť o úhradu príspevku.
 • Je dôležité zdôrazniť, že príspevok sa neposkytuje na udržanie tých pracovných miest, na ktoré je poskytnutý iný príspevok na mzdu v rámci iných nástrojov úradu práce.

Žiadateľ má pri opatrení č. 3 na výber 2 možnosti, z ktorých si môže vybrať, ktorú využije počas celého obdobia poskytovania tohto príspevku.

Príspevok 3A) – príspevok je skoro totožný s príspevkom podľa opatrenia č. 1. V tomto prípade sa poskytne príspevok na úhradu náhrady  mzdy zamestnanca pri prekážkach na strane zamestnávateľa (zamestnávateľ mu nemohol prideľovať prácu), a to maximálne do výšky 80 % priemerného zárobku a najviac do výšky 880 EUR.

Príspevok 3B) – Poskytne sa paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca a výška tohto príspevku závisí od poklesu tržieb. Príspevok sa, teda odvíja od percenta poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 Je možné využiť alternatívy výpočtu poklesu tržieb ako v opatrení č. 2).

Výška paušálneho príspevku za mesiac marec 2020, teda vyplýva z nasledujúcej tabuľky:

Pokles tržieb (kategórie)Výška príspevku – marec 2020
Menej ako 10 %0 EUR
10 – 19,99 %90 EUR
20 – 29,99 %150 EUR
30 – 39,99 %210 EUR
40 % a viac270 EUR

Výška paušálneho príspevku za mesiac apríl a máj 2020, teda vyplýva z nasledujúcej tabuľky:

Pokles tržieb (kategórie)Výška príspevku – apríl, máj 2020
Menej ako 20 %0 EUR
20 – 39,99 %180 EUR
40 – 59,99 %300 EUR
60 – 79,99 %420 EUR
80 % a viac540 EUR

Výška paušálneho príspevku nemôže byť vyššia ako príjem zamestnanca v danom mesiaci. Príspevok 3B sa poskytuje na zamestnancov, ktorým zamestnávateľ prideľuje prácu ako aj na tých, ktorí majú prekážku na strane zamestnávateľa. Avšak je dôležité poznamenať, že príspevok 3B sa poskytuje len na tých zamestnancov, ktorí nemali viac ako 50 % svojho mesačného fondu pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo dovolenku (dovolenka, PN, OČR, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, neplatené voľno atď.).

Opatrenie č. 4 – podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nemajú žiadny iný príjem

Opatrenie je určené pre tie SZČO, ktoré od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem (či už z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti) a ktoré prerušili vykonávanie svojej činnosti pričom nepozastavili, alebo nezrušili oprávnenie na jej vykonávanie. Žiadateľom o príspevok podľa opatrenia č. 4 môžu byť len SZČO, ktoré prevádzkujú živnosť alebo vykonávajú poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a zároveň im nevznikla povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistenie a ktoré nečerpajú tzv. odvodové prázdniny a svoju činnosť začali prevádzkovať najneskôr k 1.2.2020. Je dôležité poznamenať, že za príjem podľa tohto opatrenia sa považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok a výsluhový dôchodok.

Taktiež sa za SZČO považuje aj fyzická osoba, ktorá:

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za účtovné obdobie, ktoré končilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 EUR a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR,
 • je konateľom v tejto s.r.o. ale nie je zároveň jej zamestnancom,
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Podmienky poskytovania príspevku:

 • Podmienkou na poskytnutie príspevku je podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (príloha 7A alebo 7B) na miestne príslušný úrad práce, v ktorého obvode prevádzkuje svoju činnosť. Prílohou k žiadosti je taktiež aj vyhlásenie žiadateľa, pričom platí, že pre žiadosť 7A a 7B existujú rozličné tlačivá vyhlásenia žiadateľa, nakoľko sa v každom z nich prehlasujú iné skutočnosti. Žiadosť č. 7A sa vzťahuje na SZČO a žiadosť č. 7B sa vzťahuje na tie SZČO, ktoré sú jedinými spoločníkmi v s.r.o. a zároveň sú aj konateľmi v tejto s.r.o..
 • Žiadosť za mesiac marec je potrebné podať do 15.5.2020. Za mesiace apríl a máj sa podáva žiadosť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa žiada o poskytnutie príspevku.
 • Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti predstavuje za mesiac marec 105 EUR a za mesiac apríl a máj 210 EUR.
 • Príspevok sa poskytuje na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Úrad práce následne pošle žiadateľovi informáciu o výške poskytnutého príspevku, a to prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...