Opatrenie č. 5 – Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu

Opatrenie je určené pre skupinu fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie ostali bez príjmu.

Medzi oprávnených žiadateľov patria fyzické osoby, ktoré z dôvodu pandémie nemôžu vykonávať svoju činnosť, t. j. nemajú žiadny príjem, avšak túto činnosť vykonávali pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (pred 12.3.2020).

Medzi oprávnené osoby taktiež zahrňujeme aj SZČO, ktoré z dôvodu pandémie nemohli vykonávať svoju činnosť (mali prerušenú alebo zrušenú živnosť) alebo SZČO, ktoré nespĺňali podmienky na nárok na príspevok podľa Opatrenia č. 2 alebo č. 4, a to z dôvodu, že nemali zaplatené odvody alebo daň z príjmov.

Opatrenie sa taktiež vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré vykonávajú prácu na základe dohody mimo pracovného pomeru pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky. Zamestnanec musel u zamestnávateľa pracovať na základe dohody mimo pracovného pomeru pred 12.3.2020 a táto dohoda platí aj naďalej v roku 2020 a nemal z nej príjem. Taktiež majú nárok na príspevok aj tí dohodári, ktorí pred 12.3.2020 pracovali na základe dohody mimo pracovného pomeru, avšak táto dohoda bola ukončená z dôvodu krízovej situácie zo strany zamestnávateľa.

Je dôležité poznamenať, že nárok na dotáciu nespĺňajú osoby, ktoré sú poberateľom pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci t. j. poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie.

Podmienky poskytovania dotácie:

  • Je potrebné vyplniť a predložiť Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky.  Súčasťou žiadosti je taktiež aj Čestné vyhlásenie žiadateľa.
  • Žiadosť je potrebné zaslať poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo vo výnimočných prípadoch osobne do podateľne ministerstva.
  • Poskytovaná dotácia za mesiac marec 2020 predstavuje sumu 105 EUR a za mesiac apríl až do skončenia krízovej situácie (v prípade ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľa nezmení) je to 210 EUR.
  • Žiadateľ má nárok na dotáciu na každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní (za mesiac marec je to minimálne 10 kalendárnych dní).
  • Žiadosť za mesiac marec 2020 (v prípade ak boli splnené podmienky od 12.3.2020 minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl 2020 (ak boli splnené podmienky od 1.4.2020, minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15.5.2020. V prípade, ak žiadateľ ministerstvu neoznámi zmenu situácie do 20.5.2020 (že znova nevykonáva svoju činnosť) tak to bude ministerstvo považovať za pretrvávanie vzniknutej situácie, aj za mesiac máj a vyplatí dotáciu do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
  • Dotácia je vyplácaná na bankový účet, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti v tvare IBAN.
  • Taktiež ministerstvo upozorňuje, že nebude žiadateľom oznamovať schválenie nároku na dotáciu. Tieto informácie budú zverejňované v zozname na stránke www.employment.sk.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...