Osobitná úprava dane One Stop Shop

S účinnosťou od 01.07.2021 sa zavádza osobitná úprava dane One Stop Shop (OSS), ktorú budú môcť využívať:

  • Poskytovatelia služieb dodaných nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným podľa § 16 zákona o DPH v inom členskom štáte,
  • Predajcovia tovaru na diaľku zákazníkom neidentifikovaným pre DPH,
  • Prevádzkovatelia elektronického rozhrania, ktorí sprostredkúvajú dodanie tovaru na diaľku,
  • Dodávatelia usadení mimo EÚ poskytujúci služby s miestom dodania určeným podľa §16 zákona o DPH na území EÚ nezdaniteľným osobám.

Od 01.07.2021 sa menia doterajšie pravidlá pojednávajúce o zásielkovom predaji a zavádza sa pojem predaj tovaru na diaľku. Predajom tovaru na diaľku na území EÚ je v zákone o DPH definovaný ako dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak sa dodanie tovaru uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu a dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet.

Zároveň sa stanovuje maximálny limit 10 000 eur kumulovaný pre všetky dodávky do iných štátov EÚ  za kalendárny rok v rámci predaja tovaru na diaľku, pri ktorom vzniká dodávateľovi povinnosť registrácie pre DPH v členských štátoch jeho odberateľov.

One Stop Shop uľahčuje odvod DPH z vybraných plnení s miestom dodania v inom členskom štáte prostredníctvom našej Finančnej správy. Využitie OSS je dobrovoľné. Predajcovia si môžu svoje daňové povinnosti splniť aj v každom štáte EÚ jednotlivo.

-AA-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...