Otázka daňovej uznateľnosti výdavkov na testy zamestnancov na vírus COVID-19

V nasledujúcom článku si bližšie rozoberieme otázku daňovej uznateľnosti výdavkov resp. nákladov na testovanie na COVID-19, ktoré môžu zamestnávatelia dať vykonať svojim zamestnancom.

Z pohľadu zamestnávateľa

Zamestnávateľ má podľa zákona o BOZP povinnosť postarať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím nachádzajú na pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade, že vznikne bezprostredné alebo vážne ohrozenie života alebo zdravia vzniká zamestnávateľovi povinnosť vopred vykonať opatrenia, pomocou ktorých by sa zamestnanci mali možnosť postarať sa o svoje zdravie a bezpečnosť, alebo o zdravie a bezpečnosť iných ľudí a taktiež aby v rámci svojich možností zabránili následkom takéhoto ohrozenia.

Finančná správa už v máji 2020 vydala stanovisko, v ktorom vyjadrila svoj jednoznačný názor. Uvedené stanovisko uvádza, že ,,s ohľadom na možné ohrozenie zdravia zamestnancov v nadväznosti na opatrenia a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, zastávame názor, že výdavky (náklady) vynaložené na testovanie zamestnancov za účelom zabránenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19 je možné považovať za daňové výdavky na starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.“

Zo zákona o dani z príjmov vyplýva, že za daňovo uznané výdavky (náklady) sa považujú aj výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk.

Je dôležité poznamenať, že vydané stanovisko Finančnej správy nerieši otázku nároku na odpočet DPH na vstupe z nákladov na preventívne testovanie zamestnancov na COVID-19. Ani samotný zákon o DPH neobsahuje ustanovenia, podľa ktorého by vznikol nárok na odpočet DPH v tomto prípade. Ak však budeme vychádzať z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ, tak v tom prípade platí, že právo na odpočet vzniká vtedy, keď je splnená podmienka existencie priamej a bezprostrednej súvislosti medzi nákladmi a zdaniteľnou ekonomickou činnosťou daňovníka. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že v prípade, ak je testovanie nevyhnutné na ochranu zamestnancov daňovníka a bolo vykonané z cieľom zamedzenia výpadku prevádzky a výnosov z dôvodu potencionálneho šírenia nákazy, tak DPH na vstupe z týchto nákladov na testovanie by mala byť odpočítateľná.

Z pohľadu zamestnanca

Z pohľadu zamestnanca sa rieši, či takéto plnenie zo strany zamestnávateľa sa považuje z pohľadu zákona o dani z príjmov FO za zdaniteľné plnenie. Podľa tohto zákona sa za zdaniteľné plnenie (zdanené ako príjem zo závislej činnosti) považuje akékoľvek plnenie zo strany zamestnávateľa ak sa na také plnenie nevzťahuje oslobodenie od dane.

Je možné pozorovať podobnosť medzi plneniami, kde na jednej strane figuruje zamestnávateľom zabezpečené testovania na COVID- 19 a na druhej strane znášanie nákladov na BOZP zamestnancov, pričom takéto plnenie je z pohľadu zákona o dani z príjmov FO oslobodené od zdanenia.

Finančná správa doposiaľ nevydala jednoznačné stanovisku k tejto problematike a teda tu vzniká priestor na argumentáciu. V prípade, že zamestnancovi vznikne povinnosť sa dať otestovať z dôvodu, že sa to vyžaduje na výkon zamestnania, tak môžeme tvrdiť, že zamestnancovi nevzniká príjem, pretože bez týchto testov by nemohol vykonávať svoju prácu. V tomto prípade je teda dôležité odlišovať povinné testovanie a dobrovoľné testovanie zo strany zamestnávateľa, pretože v tom prípade je daňový režim z pohľadu dane z príjmov FO nejasný.

Okrem aktuálnych informácií vám ponúkame aj komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad odborné daňové poradenstvo, zakladanie s.r.o., kompletné vedenie účtovníctva a mnoho ďalších. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (2 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...