Otcovská dovolenka

Podľa schváleného návrhu zákona sa, s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2022, mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čím dôjde k zmene „rodičovskej dovolenky“ na „otcovskú dovolenku“.

Podľa aktuálneho znenia zákona platí, že aj otec dieťaťa má nárok na (aktuálne) rodičovskú dovolenku v trvaní:

  • 34 týždňov,
  • 37 týždňov, ak je osamelý alebo
  • 43 týždňov, ak sa stará o dvojičky, alebo viac detí.

V praxi sa, teda nič nemení. Namiesto rodičovskej dovolenky bude mať otec dieťaťa/detí nárok na otcovskú dovolenku.

Základné podmienky otcovskej dovolenky:

  • Zamestnanec musí požiadať o otcovskú dovolenku najmenej mesiac vopred,
  • Počas otcovskej dovolenky nemá zamestnanec nárok na mzdu ani jej náhradu,
  • Doba otcovskej dovolenky sa posudzuje ako výkon práce – napr. pre určenie nároku na riadnu dovolenku,
  • Otcovská dovolenka patrí aj mužovi, ktorý prevzal dieťa na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a to odo dňa prvého rozhodnutia súdu v trvaní 28 týždňov (osamelému mužovi  31 týždňov a v prípade prevzatia viacerých detí 37 týždňov maximálne do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa),
  • Ak dieťa zomrie v dobe, kedy je otec na otcovskej dovolenke, poskytne sa mu táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie však do dňa, kedy by dieťa dosiahlo jeden rok,
  • Otcovi, ktorému súd rozhodnutím odňal dieťa z osobnej starostlivosti, nepatrí otcovská dovolenka za dobu, počas ktorej sa o dieťa nestará,
  • Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský alebo iný liečebný ústav a otec zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom otcovská dovolenka. Jej nevyčerpaná časť sa otcovi (mužovi) poskytne odo dňa, od ktorého prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal pracovať, najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...