Poskytovanie náhrady zamestnancovi za používanie vlastného náradia na výkon práce

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi náhradu za použitie vlastného náradia na výkon práce, ak:

  • ho zamestnanec využíva na základe súhlasu zamestnávateľa a zároveň
  • dohodnuté podmienky poskytovania tejto náhrady v kolektívnej alebo pracovnej zmluve.

V prípade, ak sú podmienky poskytovania náhrady ukotvené len vo vnútornom predpise zamestnávateľa, nie sú splnené podmienky na poskytnutie nárokovej náhrady, podľa ustanovenia § 145 ods. 2 Zákonníka práce.

Ustanovenie § 145 ods. 2 Zákonníka práce použijú aj zamestnávatelia postupujúci podľa:

  • zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore,
  • zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.

Naopak toto ustanovenie neuplatnia zamestnávatelia postupujúci podľa iných osobitných predpisov, ako napr.:

  • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície,
  • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov,
  • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe,

nakoľko by nešlo o nárokovú náhradu, aj napriek ukotveniu podmienok v pracovnej resp. kolektívnej zmluve, ale o zdaniteľný príjem zamestnanca.

Pri domáckej práci alebo telepráci uhrádza zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia na výkon práce, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  • sú vyššie v porovnaní s bežnými výdavkami,
  • zamestnanec ich vie preukázať,
  • súvisia s používaním vlastného náradia  (nejde o priamy nákup  náradia).

Z pohľadu zamestnanca nie je prijatá náhrada za použitie vlastného náradia pri výkone práce, predmetom dane, ak je jej výška určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov. Kalkulácia zamestnávateľa by mala vychádzať najmä z dokladov poskytnutých zamestnancom, podľa ktorých bude zrejmé, aké výdavky boli zamestnancom skutočne vynaložené (vrátane zvýšených výdavkov), ale zároveň sa musia zohľadniť aj iné faktory, ako napríklad predpokladaná doba používania daného náradia a pod.

Nakoľko zákon presne nedefinuje pojmy „vlastné náradie, zariadenie alebo predmety“ je vhodné aby ich mal zadefinované vo vnútornom predpise zamestnávateľ.

Je poskytovanie náhrady daňovým výdavkom zamestnávateľa?

Ak zamestnávateľ bude poskytovať zamestnancovi náhradu za používanie vlastného náradia na výkon práce, táto náhrada bude daňovým výdavkom zamestnávateľa (vrátane paušalizovanej náhrady) a rovnako aj úhrada zvýšených výdavkov zamestnanca, bez ohľadu na to, či zamestnanec používal vlastné náradie na pracovisku, pri domáckej práci, pri telepráci alebo pri príležitostnej práci z domu.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi služobné náradie/ zariadenie/predmety potrebné na výkon domáckej práce, budú preukázateľne zvýšené výdavky spojené s ich používaním daňovo uznané podľa podmienok vymedzených v § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. t) Zákona o dani z príjmov, ak to dohodol vo vnútornom predpise, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...