Poukazy a ich zdaňovanie

Od 1.10.2019 vstupuje do platnosti novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, týkajúca sa zdaňovania poukazov, ktoré sú vymeniteľné za tovar alebo službu.

Novela sa uplatňuje na poukazy vydané po 30. septembri 2019, pričom § 9a a § 22 ods. 10  uvádzajú nové uplatnenie DPH.

Existujú 2 druhy poukazov:

Jednoúčelové poukazy:

  • v čase vystavenia je presne známe miesto dodania, na ktoré sa poukaz vzťahuje a teda aj daň, ktorá musí byť z tohto tovaru/služby zaplatená,
  • miestom dodania môže byť Slovenská republika aj zahraničie.

Viacúčelové poukazy:

  • miesto dodania a splatná daň bude známa až po dodaní tovaru/služby  (Slovenská republika alebo zahraničie).

Zdaňovanie Jednoúčelového poukazu

V prípade, ak je vystavovateľ a dodávateľ poukazu rovnaká zdaniteľná osoba, DPH sa bude uplatňovať pri vystavení a predaní poukazu za peňažnú protihodnotu. Pri výmene poukazu za službu/tovar sa vystaví napr. výdavkový pokladničný doklad bez údajov DPH.

Do obchodného vzťahu môže vstúpiť tretia osoba – sprostredkovateľ, ktorý v mene dodávateľa tovaru/služby, vystaví daňový doklad o predaji kupónu, na ktorom síce uvedie údaje týkajúce sa DPH, ale poukaz bude podliehať dani u tej zdaniteľnej osoby, v mene, ktorej sa konalo. Osoba podliehajúca dani je tá, ktorá tovar/službu dodáva. Následná výmena kupónu za službu/tovar zdaneniu nepodlieha.

Ak by hodnota tovaru/služby bola vyššia ako suma, na ktorú je poukaz vystavený, dodávateľ je povinný vystaviť daňový doklad v hodnote poukazu bez DPH a na prevyšujúcu sumu vystaví doklad s údajmi o DPH, ktorú odvedie do štátneho rozpočtu.

Zdaňovanie Viacúčelového poukazu

Tento poukaz sa týka dodávateľov, ktorí poskytujú svoje služby, dodávajú svoje tovary aj mimo tuzemska, alebo predávajú tovary/služby s rôznou sadzbou DPH (10% alebo 20%)

V prípade viacúčelového poukazu, jeho predaj dani z pridanej hodnoty podliehať nebude. Splatnej DPH podlieha až skutočné odovzdanie tovaru alebo dodanie služby (výmena za poukaz), nakoľko sa až vtedy určí miesto dodania a sadzba dane.

Podľa § 22 ods. 10, ak dodávateľ tovaru alebo služby nepozná hodnotu, za ktorú bol poukaz predaný, vyčísli DPH zo základu dane, ktorým je hodnota uvedená na poukaze znížená o DPH podľa sadzby, prislúchajúcej konkrétnym dodaným tovarom alebo poskytnutým službám.

Okrem aktuálnych noviniek zo sveta daní a účtovníctva vám ponúkame komplexné služby pre podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad účtovníctvo v Bratislave, ale aj kdekoľvek inde na Slovensku či v zahraničí, ako aj odborné daňové poradenstvo či daňové priznanie.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...