Prehľad všetkých príspevkov (dávok), na ktoré má rodič nárok v roku 2020

Štátne sociálne dávky, na ktoré má rodič nárok bez podmienok, týkajúcich sa dosahovania príjmu sú:

1. Príspevok pri narodení dieťaťa

 • príspevok oproti roku 2019 zostáva nezmenený v nasledovnej podobe:
 • 829,86 € – prvý až tretí pôrod
 • 151,37 € – štvrtý pôrod a ďalšie pôrody
 • 75,69 € – možné zvýšenie príspevku o danú sumu, ak sa súčasne narodili 2 deti a viac,
 • nárok  na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť podaním písomnej žiadosti na ÚPSVaR do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

 • príspevok súvisí so zvýšenými výdavkami spojených s riadnou starostlivosťou, o súčasne narodené 3 a viac detí, alebo počas 2 rokov narodené 2, alebo viac detí súčasne,
 • výška príspevku predstavuje hodnotu 110,36 €,
 • nárok je možné si uplatniť podaním písomnej žiadosti na ÚPSVaR v každom kalendárnom roku, po dovŕšení jedného roku života 3 alebo viac súčasne narodených detí alebo opakovane narodených dvojčiat v priebehu 2 rokov.

Prídavok na dieťa

 • poskytuje sa do 25. roku života dieťaťa, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti vo výške 24,95 €
 • nárok si môže uplatniť oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na ÚPSVaR .

Príplatok k prídavku na dieťa

 • mesačná dávka od štátu vyplácaná spoločne s prídavkom na dieťa,
 • na príplatok nie je možné si uplatniť daňový bonus,
 • v porovnaní s rokom 2019 sa v roku 2020 príplatok k prídavku na dieťa zvýšil o 0,29 € na 11,70 €,
 • nárok si môže uplatniť oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na ÚPSVaR.

Rodičovský príspevok

 • sociálna dávka poskytovaná oprávnenej osobe na dieťa do veku 3 rokov, alebo 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • ak je v rodine viac detí do veku 3 resp. 6 rokov, na rodičovský príspevok vzniká len jeden nárok, buď matke alebo otcovi,
 • V prípade, ak sa osoba, ktorej vznikol nárok stará o 2 a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvýši o 25% na každé dieťa narodené súčasne – dvojičky 462,50 €, trojičky 555 €,
 • od 1.1.2020 vstupuje do platnosti novela zákona o rodičovskom príspevku, ktorá zvyšuje výšku príspevku na 370 € mesačne, pre tie osoby, ktoré o príspevok požiadali a ktorým sa pred vznikom tohto nároku vyplácalo materské,
 • v opačnom prípade, bude oprávnenej osobe vyplatený príspevok len vo výške 270 €.

Peňažné dávky, ktoré sú viazané na dosahovaný príjem rodiča

Príspevok na starostlivosť o dieťa

 • príspevok poskytovaný do dovŕšenia veku 3 rokov dieťaťa, alebo do 6 rokov dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • 280 € – ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej PO alebo FO na živnosť
 • 80 € – ak je dieťa v starostlivosti siete materskej školy, zriadenej obcou alebo orgánom štátnej správy,
 • 41,40 € – ak je dieťa v starostlivosti FO, ktorej nie je vyplácaný rodičovský príspevok.

Daňový bonus

 • daňové zvýhodnenie, ktorým si môže daňovník zvýšiť mzdu alebo znížiť daň mesačne (v prípade zamestnancov) alebo jedenkrát za rok,
 • podmienkou pre získanie bonusu je príjem v roku 2019 vo výške aspoň 3 120€,
 • výška bonusu pre rok 2020 je:
 • 22,72 € mesačne
 • 45,44 € mesačne, ak dieťa nedovŕšilo šiesty rok života.

Materské

 • výška materského predstavuje 75% z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu,
 • nárok vzniká odo dňa začiatku najskôr 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, alebo odo dňa pôrodu,
 • dĺžka trvania poskytovania materského je štandardne 34 týždňov.

Okrem prehľadných aktualít vám ponúkame aj komplexné služby pre podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo alebo mzdy a personalistiku. Nechajte to na skúsených odborníkov – EASY START.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (2 - počet hlasov, priemer: 3,00 out of 5)
Loading...