Príjmy oslobodené od dane

Ide o príjmy, ktoré nepodliehajú dani, čiže sa nepočítajú do súčtu príjmov za rok 2019 a zisťujú sa pred podaním daňového priznania. K príjmom, ktoré sú oslobodené od dane, patria podľa § 9 o dani z príjmov za rok 2019 napríklad tieto príjmy:

 • Príjmy z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku.
 • Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva, alebo spoluvlastníctva poručiteľa, alebo vyradenia z obchodného majetku.
 • Príjmy z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku.
 • Príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu
 • Príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia.
 • Príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 a príjem z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.
 • Dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného  poistenia, sociálneho poistenia.
 • Dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne dávky, štipendiá, sirotský dôchodok.
 • Príplatok k náhrade príjmu, k peňažnej pomoci v materstve
 • Náhrada cestovného, jednorazové odškodnenie pozostalých.
 • Plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.
 • Prijaté náhrady škôd, hospitalizácia v nemocnici.
 • Cena z verejnej súťaže, výhra z reklamnej súťaže alebo žrebovania.

Neviete sa zorientovať vo všetkých zmenách v oblasti daní a odvodov? My vám s tým radi pomôžeme. Ponúkame odborné daňové poradenstvo, ale aj komplexné vedenie účtovníctva. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...