Príspevok za zásluhy v oblasti športu

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti zákon, ktorý upravuje finančné ocenenie športových reprezentantov, ktorí získali na medzinárodných súťažiach medailové ocenenie.

 • medzi medzinárodné súťaže patria: zimné alebo letné olympijské hry/paralympijské hry/deaflympijské hry, šachová olympiáda.

Podmienky získania príspevku

 1. Športový reprezentant, ktorý získal medailu :
 2. Musí byť občanom SR po 31.12.1992 alebo,
 3. Musí byť občanom Československej republiky, Slovenskej socialistickej republiky, Československej socialistickej republiky do 31.12.1992,
 4. k 31.12.1992 nebol občanom SR a do 31.12.1993 si zvolil občianstvo Slovenskej republiky,
 5. dovŕšil vek 35 rokov,
 6. je bezúhonný,
 7. získaná medaila mu nebola odňatá, ani nedostal sankciu za porušenie antidopingových pravidiel,
 8. Žiadosť o príspevok musí byť podaná Ministerstvu.

Výška príspevku

 • ak reprezentant získal viacero medailových ocenení, má nárok iba na jeden príspevok vo výške odmeny za najvyššie medailové ocenenie.

Suma príspevku sa určuje podľa priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR podľa Štatistického úradu SR za uplynulý kalendárny rok, pričom jeho výška je:

 1. 1-násobok v prípade zlatej medaile,
 2. 0,75-násobok v prípade striebornej medaile,
 3. 0,6-násobok v prípade bronzovej medaile.

Príspevok bude poskytovaný mesačne v termíne určenom ministerstvom.

Zánik/odňatie/zníženie príspevku

 1. Nárok na príspevok zaniká:
 2. dňom úmrtia oprávnenej osoby,
 3. ak, osoba poberajúca príspevok prestala spĺňať podmienky, pričom ich opätovné spĺňanie je vylúčené,
 4. Príspevok sa odníme, ak sa zistí, že bol vyplácaný neprávom,
 5. Príspevok sa zníži, ak bol priznaný vo hodnote vyššej ako vyplýva zo zákona.

Jednorazový príspevok za športové zásluhy vzniká reprezentantovi ktorý:

 1. je štátnym občanom SR,
 2. získal zlatú medailu, striebornú medailu alebo bronzovú medailu ako športový reprezentant Československej socialistickej republiky na Hrách priateľstva,
 3. bol v čase získania medaily štátnym občanom Československej socialistickej republiky a
 4. bol štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky,
 5. nebol štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky a do 31.12.1993 si zvolil občianstvo SR,
 6. je bezúhonná,
 7. výška jednorazového príspevku je 10 000 EUR.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...