Ročný výkaz povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím

Plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotnýmpostihnutím za rok 2020 sú zamestnávatelia, s počtom minimálne 20 zamestnancov, povinní oznámiť príslušnému úradu do 31.3.2020 prostredníctvom príslušného tlačiva ročného výkazu.

Výpočet povinného podielu = celkový počet zamestnancov * 0,032 %

Pri výpočte splnenia povinného podielu je potrebné zohľadniť priemernú dĺžku zamestnávaniatýchto občanom a aj dobu, počas ktorej sa považovali za občana so ZP.

Vypočítané výsledky sa zaokrúhľujú na celé čísla nahor od 0,5.

Zdravotne postihnutý občan = občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Zároveň aj poberateľ invalidného dôchodku, ktorý sa dňom dovŕšenia potrebného veku považuje za starobný dôchodok. Invalidita a percentuálna miera poklesu je preukázateľná na základe dokumentu od Sociálnej poisťovne.

Možnosti plnenia povinného podielu:

  1. Zamestnávaním občanom so zdravotným postihnutím
  2. pri poklese schopnosti do 70 % – > možnosť uznania ako 1 občan so ZP,
  3. pri poklese schopnosti 1 zamestnanca nad 70 % -> započítanie zamestnávania 3 občanov so ZP.

Zamestnávanie občanov na dohodu (práca mimo hlavného pracovného pomeru) sa do plnenia povinného podielu nezapočítavajú. Pri zamestnávaní pracovníkov len po určitú časť roka sa uznateľný počet vypočítava podielom odpracovaných dní.

  • Zadaním zákazky, tj. dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením

Nakoľko sa výkaz podáva za rok 2020, zákazka musí byť zrealizovaná do konca roka 2020, pričom jej výška musí byť minimálne 1 150 €, pre započítanie 1 občana so ZP.

Výnimkou je odber tovaru/výrobkov, od chránenej dielne alebo od chráneného pracoviska, ktoré nezhotovili, ale len kúpili s cieľom ďalšieho predaja, zamestnávateľ si môže na účely plnenia povinného podielu započítať platbu za tieto odobraté výrobky len vo výške  10 % z ceny bez DPH.

Príklad:

Zákazka za rok 2020: 3 500 € + 2 500 € bez DPH = 6 000 € celkom. Z toho 10 % predstavuje 600 €. Uznateľný počet zamestnancov sa vypočíta, ako podiel uznateľnej sumy a minimálnej výšky zákazky, teda 600/1 150 = 0,52 -> zaokrúhlením je teda uznateľný 1 občan so ZP:

Pri tejto možnosti je nutné súčasne s ročným výkazom predložiť aj tlačivo Úradu práce – „Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky“.

Prílohy tvoria:

  • Fotokópia dokladu o zadaní zákazky,
  • Fotokópia dokladu o zaplatení,
  • Ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy,
  • Doklady preukazujúce oprávnenosť dodávateľa realizovať zákazky
  • Úhradou povinného odvodu za každého chýbajúceho zamestnanca so ZP je povinný zamestnávateľ odviesť odvod vo výške 1 294 €.
  • Vzájomnou kombináciou predchádzajúcich možností a zamestnávaním občanov so ZP.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...