Rodičovský príspevok v roku 2023

Kedy Vám vzniká nárok na rodičovský príspevok? Čo sa stane v prípade, že Vaše dieťa neprijme materská škôlka? Je potrebné podať žiadosť o rodičovský príspevok?

Čo je rodičovský príspevok? Komu a kedy na neho vzniká nárok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá patrí pod záštitu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na tento príspevok vzniká oprávnenej osobe (rodičovi, opatrovníkovi a iné), ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch respektíve šiestich rokov.

rodičovský príspevok 2023

Oprávnenou osobou je pre účely rodičovského príspevku:

a) rodič dieťaťa,

b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

c) manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rodičovský príspevok upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba, ktorá žiada o rodičovský príspevok, musí spĺňať kumulatívne dve podmienky, a to:

 1. Oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa, čím sa rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Oprávnená osoba má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES).

Oprávnená osoba môže počas obdobia poberania rodičovského príspevku pracovať.

Dieťa na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa ktoré je:

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku pričom jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý,

c) do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rodičov, avšak najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe,

d) do šiestich rokov veku,  avšak najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predškolské vzdelávanie.

V prípade, ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňanú podmienky nároku na rodičovský príspevok, patrí rodičovský príspevok len jednej z nich. Ak je v rodine viac detí vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok.

V akej sume sa vypláca rodičovský príspevok?

Výška rodičovského príspevku sa priamo viaže na platnú sumu životného minima a na nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte.

V roku 2023 došlo k zmene výšky rodičovského príspevku v priebehu roka, a teda od 01.08.2023 sú sumy nasledovné:

Počet súčasne narodených detí Ak oprávnená osoba nepoberala materské pred rodičovským príspevkom Ak oprávnená osoba poberala materské pred rodičovským príspevkom
jedno narodené dieťa345,20 EUR473,30 EUR
dvojičky431,50 EUR591,60 EUR
trojičky prípadné viac+25 % za každé ďalšie dieťa+25 % za každé ďalšie dieťa

Rodičovský príspevok poberá každý, kto splní všetky podmienky a vznikne mu nárok na jeho vyplácanie, avšak na rodičovskej dovolenke je oprávnená osoba len vtedy, ak je táto osoba evidovaná ako zamestnanec u zamestnávateľa.

Ako podať žiadosť o rodičovský príspevok?

Žiadosť o rodičovský príspevok podáva oprávnená osoba písomne alebo elektronicky (je nutný zaručený elektronický podpis). Oprávnená osoba podáva písomnú žiadosť buď osobne alebo poštou, a to na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že je oprávnená osoba cudzinec, podáva žiadosť o rodičovský príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste prechodného pobytu.

Formulár žiadosti nájdete na tomto odkaze alebo si ho môžete stiahnuť priamo tu. Nezabudnite aj na doručenie povinných príloh k žiadosti.

Čo v prípade, že dieťa neprijala materská škôlka?

Novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevkua o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je platná od 30. mája 2023, prináša zmeny ohľadom nároku na predlžený rodičovský príspevok z dôvodu, ak dieťa neprijala spádová materská škôlka.

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok vzniká tým rodičom, ktorých dieťa vo veku od 3 rokov* neprijali do spádovej materskej škôlky z kapacitných dôvodov.

*Dieťa najneskôr v auguste pred začiatkom školského roku dovŕšilo 3 roky.

V prípade ak má rodič o takýto príspevok záujem je potrebné podať písomnú žiadosť o rodičovský príspevok na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. K písomnej žiadosti je potrebné predložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej škôlky. Toto rozhodnutie nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Predĺžený rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na jeden školský rok, teda na obdobie od 01.09. do 31.08., pričom pokiaľ ani na ďalší rok dieťa nebude prijaté do materskej škôlky z kapacitných dôvodov, je potrebné opätovne o rodičovský príspevok zažiadať.

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok má aj taký rodič, ktorý pracuje alebo dieťa umiestni do súkromnej materskej škôlky.

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok zaniká, ak je dieťa prijaté do inej materskej škôlky, ktorá bola zriadená územnou samosprávou. Rodič je túto skutočnosť povinný oznámiť príslušnému úradu do 8 dní. Zároveň platí, že predĺžený rodičovský príspevok nie je možné poskytnúť rodičovi, ktorý sa stará o ďalšie dieťa do 3 rokov a na toto dieťa poberá rodičovský príspevok. Nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie taktiež zaniká nárok na predĺžený rodičovský príspevok.

Pri poberaní predĺženého rodičovského príspevku je možné súčasne poberať:

 • ošetrovné, ak sa staráte o chorého člena rodiny alebo o choré dieťa,
 • tehotenské,
 • invalidný dôchodok,
 • príspevok na pomoc v hmotnej núdzi*.

Pri poberaní predĺženého rodičovského príspevku nie je možné súčasne poberať:

 • materské,
 • rodičovský príspevok na mladšie dieťa,
 • príspevok na starostlivosť,
 • dávku v nezamestnanosti.

*Predĺžený rodičovský príspevok sa zvyčajne považuje za príjem v plnej výške pri posudzovaní pomoci v hmotnej núdzi.

Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok?

Existujú špecifické situácie dané zákonom, kedy oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok nevzniká, a to bez ohľadu nato, že spĺňa podmienky starostlivosti o dieťa alebo pobytu na území Slovenskej republiky.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká napríklad v prípadoch ak:

 • jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo obdobnú dávku v štáte Európskej únie,
 • je oprávnená osoba rodič ďalšieho dieťaťa a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok,
 • sa oprávnená osoba zdržiava s dieťaťom mimo štátov Európskej únie a v tom čase táto oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • je oprávnenou osobou maloletý rodič, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA / Senior Accountant & Tax specialist
Bc. Silvia Krišová / Junior Accountant

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (2 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...