Ručenie za daň

Súčasťou novely zákona o DPH platnej od 1.1.2022 je aj úprava ručenia za daň, ktorá hovorí, že ak odberateľ uhradí DPH svojmu dodávateľovi na iný účet, ako na ten, ktorý dodávateľ zverejnil v zozname na stránke finančnej správy v deň zadania platobného príkazu, potom bude tento odberateľ ručiť za daň v prípade, že dodávateľ neuhradí daňovú povinnosť.

Čo je ručenie za daň ?

Ak odberateľ, platiteľ dane z pridanej hodnoty, prijíma tovar alebo službu v tuzemsku od dodávateľa (platiteľa dane), môže sa stať pri splnení určitých podmienok ručiteľom za DPH do výšky uvedenej na faktúre.

Toto ručenie sa týka len dane z pridanej hodnoty (nie žiadnej inej dane) a pre vznik povinnosti ručenia u odberateľa musia byť splnené dve podmienky súčasne, a to:

  • dodávateľ DPH uvedenú na faktúre nezaplatil v lehote splatnosti a
  • odberateľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že DPH nebude dodávateľom zaplatená.

Zákonnými domnienkami o tom, že odberateľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ neuhradí DPH, sú:

  1. protihodnota za plnenie k cene na faktúre je príliš vysoká alebo príliš nízka bez ekonomického opodstatnenia,
  2. zdaniteľný obchod bol uskutočnený počas obdobia, v ktorom bol dodávateľ uverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom,
  3. dodávateľ a odberateľ sú personálne prepojení.

Pri zistení priestupku a splnení oboch podmienok vydá daňový úrad rozhodnutie odberateľovi o povinnosti uhradiť príslušnú nezaplatenú daň do 8 dní od jeho doručenia. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie v rovnakej lehote, ktorým si však nezabezpečí odklad povinnosti.

Úhrada nezaplatenej dane

Na úhradu vyššie uvedenej povinnosti môže daňový úrad použiť nadmerný odpočet, ktorý si ručiteľ uplatňuje. V súvislosti s týmto úkonom vydá daňový úrad rovnako rozhodnutie o jeho použití. V prípade ak je nadmerný odpočet vyšší, ako príslušná daň na úhradu, rozdiel bude vrátený ručiteľovi dane. V opačnom prípade je odberateľ zvyšok povinný doplatiť.

Ak dodávateľ predsa nezaplatenú daň alebo jej časť uhradil a výsledná suma dane uhradená ručiteľom a dodávateľom je vyššia ako nezaplatená daň, potom daňový úrad sumu uhradenú ručiteľom, ktorá prevyšuje nezaplatenú daň, vráti bezodkladne ručiteľovi.

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...