SOS dotácia

Jedná sa o pomoc fyzickým osobám, ktoré stratili príjem a nemajú žiaden iný príjem v dôsledku skončenia vykonávanej činnosti počas obdobia druhej vlny koronavírusu – od 1.októbra 2020.

Dotácia môže byť poskytnutá až od mesiaca, v ktorom bola predložená žiadosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

Medzi stratu príjmov sa v tomto nariadení zaraďuje príjem:

 • zo závislej činnosti,
 • z výkonu činnosti osobnej asistencie,
 • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Nevykonávanie činnosti znamená:

 • skončenie pracovného pomeru,
 • pozastavenie alebo zrušenie živnosti,
 • trvanie pracovného pomeru, ak nemožno vykonávať činnosť počas druhej vlny,
 • nepozastavenie a nezrušenie živnosti, ak nemožno vykonávať činnosť počas druhej vlny.

Podmienky poskytnutia dotácie – žiadateľ:

 1. Nepoberá žiadnu formu dôchodku, ak úhrn súm týchto dávok sa rovná alebo je vyšší ako 300 eur;
 2. Nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia;
 3. Je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, neplatí pre: poberateľov akejkoľvek formy dôchodku na Slovensku alebo zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 4. Nemá nárok na príspevok pre udržanie pracovných miest a podporu udržania zamestnancov v súvislosti s vyhláseným krízovým stavom;
 5. Nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole;
 6. Má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.

Výnimka pri poskytovaní SOS dotácie a pomoci v hmotnej núdzi:

Ak bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie (prvá vlna) a jej výška je nižšia ako 300 eur/mesiac, žiadateľ môže dostať SOS dotáciu v druhej vlne.

Výška dotácie je stanovená na maximálne 1 800 eur v príslušnom roku. Mesačne vyplácaná dotácia nepresiahne výšku 300 eur. Ak žiadateľ spĺňa podmienky iba určitú časť mesiaca musí to byť najmenej 15 dní.

Suma poskytnutej dotácie, pri poberateľovi dôchodku alebo členovi domácnosti, ktorej je priznaná pomoc v hmotnej núdzi, sa určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá.

Žiadosť možno predložiť fyzicky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode alebo elektronicky, bez nutnosti dodatočného fyzického predkladania.

K žiadosti je nutné vyplniť Čestné vyhlásenie oprávneného žiadateľa. V prípade neúplných žiadostí nebudú priznané žiadané dotácie, o čom budú fyzické osoby informované.

V prípade opätovného začatia vykonávania činnosti počas obdobia poskytovania dotácie je žiadateľ povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...