Superodpočet nákladov na výskum a vývoj

Superodpočet predstavuje podporu pre firmy ale aj živnostníkov zo strany štátu, ktorí realizujú výskum a vývoj. Túto podporu si podnikatelia uplatnia sami po splnení podmienok, prostredníctvom podaného daňového priznania.

Vďaka super odpočtu nákladov na výskum a vývoj si môžu slovenské firmy dodatočne odpočítať náklady na výskum a vývoj od základu dane. V roku 2019 si môžu odpočítať 150%, v roku 2020 až 200% nákladov na výskum a vývoj. Odpočet nákladov si môžu po splnení ďalších podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uplatniť všetky právnické osoby ako aj fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Podnikatelia uplatňujúci tento odpočet nemusia mať výskum a vývoj zapísaný ako predmet činnosti v obchodnom registri.

Podľa Metodického pokynu k odpočtu nákladov na výskum a vývoj sa výskumom rozumie „pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky“. Vývojom sa zase rozumie „aplikácia zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania“.

 Superodpočet sa tak dá využiť napríklad na:

 • vývoj nových výrobkov, systémov a procesov,
 • výroba funkčných prototypov, skúšobných zariadení a modelov,
 • klinické štúdie, overovacie štúdie,
 • zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
 • zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
 • hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
 • formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov.

Takisto aj náklady, ktoré sa dajú priradiť k výskumu a vývoju, napríklad:

 • mzdy vrátane odvodov alebo iné odmeny zamestnancov, ktorí pracujú na výskume a vývoji,
 • materiál, zásoby, drobný hmotný majetok a nehmotný majetok,
 • energie, teplo, plyn,
 • odpisy majetku v rozsahu, v akom sa využíva pri výskume a vývoji.

Podmienky pre splnenie nároku na superodpočet v roku 2019 a 2020:

 • podnikateľ, ktorý chce využiť možnosti superodpočtu, je povinný vyhotoviť písomný dokument, t. j. projekt výskumu a vývoja,
 • zákon o dani z príjmov vyžaduje, aby bol projekt výskumu a vývoja podpísaný oprávnenou osobou do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom sa superodpočet uplatní,
 • výšku uplatneného superodpočtu uvádzajú podnikatelia v daňovom priznaní na príslušnom riadku,
 • ak sa na určitú nákladovú položku uplatní podpora z iného verejného zdroja nie je možné na ten istý náklad žiadať superodpočet nákladov na výskum a vývoj, ani v prípade ak na určitú nákladovú položku bola poskytnutá iba čiastočná podpora z verejných financií,
 • podnikatelia musia vedieť presne vyčísliť náklady na výskum a vývoj a evidovať ich oddelene od ostatných nákladov,
 • náklady, ktoré nie je možné priamo priradiť k výskumu a vývoju, nie je možné ani zahrnúť do odpočtu,
 • odpočet nie je možné uplatniť ani na činnosti, ktoré nezahŕňajú oceniteľný prvok novosti, napr. náklady na administratívu, právne a finančné činnosti, upratovanie, ak bude projekt výskumu a vývoja neúspešný, súvisiace náklady je možné zahrnúť do superodpočtu, avšak neúspešné výsledky sa musia vyhodnotiť a relevantne zdôvodniť.

Súčasťou úspešného podnikania je kvalitný účtovník, resp. účtovnícka firma. Neváhajte a využite naše odborné vedenie účtovníctva, ktoré vám ušetrí nie len čas, ale v konečnom dôsledku aj peniaze. Okrem toho u nás nájdete aj ďalšie služby, ako napríklad daňové poradenstvo, zakladanie s.r.o. či virtuálne sídlo.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...