Trvalý kurzarbeit od roku 2022

Od 1.1.2022 nadobudne účinnosť zákon upravujúci trvalý kurzarbeit na Slovensku (označovaný tiež ako „skrátená práca“).

Podporu zo systému kurzarbeit budú môcť čerpať zamestnávatelia (vymedzení podľa § 7 zákona o sociálnom poistení) pri náhrade mzdy zamestnancov v pracovnom pomere alebo pri náhrade mzdy športovcom (na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu).

Ako bude kurzarbeit fungovať ?

 1. zamestnávateľ bude platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, o ktoré sa mu zníži poistné na poistenie v nezamestnanosti,
 2. pri splnení podmienok požiada zamestnávateľ o poskytnutie podpory úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 3. ÚPSVaR poskytne zamestnávateľovi podporu na čas skrátenej práce, ku ktorej ešte bude musieť prispieť z vlastných peňazí a celé to vyplatí zamestnancovi ako náhradu mzdy.

Čas skrátenej práce = čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

Obmedzením činnosti zamestnávateľa je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä:

 • mimoriadna situácia,
 • výnimočný stav alebo núdzový stav,
 • mimoriadna okolnosť, alebo
 • okolnosť vyššej moci.

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Podporu zo systému kurzarbeit bude možné poskytnúť na pracovné miesto zamestnanca:

 1. ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 2. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
 3. ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
 4. ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času) a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a
 5. na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa iných predpisov.

Podmienky poskytnutia podpory zo systému kurzarbeit:

 1. zamestnávateľ je v čase skrátenej práce,
 2. odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať toto poistné a príspevky, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, (tzn. podporu nedostanú zamestnávatelia, ktorí existujú kratšie ako 24 mesiacov),
 3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
 4. má v súlade so Zákonníkom práce uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom o tom, že môže požiadať o poskytnutie podpory, prípadne náhradu dohody vo forme súhlasu od rozhodcu,
 5. požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...