Úrazový príplatok COVID – 19

Na základe novely zákona o sociálnom poistení, sa od 21.novembra 2020 bude poskytovať úrazový  príplatok z dôvodu nakazenia sa koronavírusom.

Nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 majú:

 1. Zamestnanci, ktorí sú uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorým zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 im vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
 2. Fyzická osoba (osoby uvedená v § 17 ods. 2 zákona), ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

Podmienky potrebné na uznanie príplatku:

 1. Zamestnanec alebo fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok má z dôvodu ochorenia COVID-19 iba vtedy, ak je dočasne práceneschopná z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19.

 2. Zamestnávateľ zamestnanca, ktorému vzniklo ochorenie COVID-19 alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona vykonávala činnosť, musí na Oznámení o poistnej udalosti COVID-19 potvrdiť, že k nákaze došlo pri pracovných činnostiach, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.

Po splnení podmienok nároku patrí zamestnancovi alebo fyzickej osobe (uvedenej v § 17 ods. 2 zákona) úrazový príplatok za obdobie, počas ktorého bol dočasne práceneschopný z dôvodu ochorenia COVID-19, najskôr od účinnosti zmeny zákona 21. novembra 2020.

Nárok na úrazový príplatok trvá po celý čas PN, aj keď sa výskyt ochorenia COVID-10 potvrdil po jej začatí v rámci karantény. Tento nárok je možné uplatňovať do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19, pričom

 • výška príplatku zamestnanca prestavuje 25 % denného vymeriavacieho základu,
 • Výška príplatku osoby, uvedenej v § 17. ods. 2 zákona, za každý deň trvania dočasnej práceneschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 je 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365.

Pre uplatnenie nároku na príspevok je nutné vyplniť Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19  spolu s Oznámením o poistnej udalosti COVID -10, nakoľkobez tohto tlačiva nebude uznaný nárok na príplatok.

Po vyplnení treba zaslať dokumenty Sociálnej poisťovni elektronicky (slovensko.sk/e-mail)alebo poštou podľa sídla zamestnávateľa po skončení práceneschopnosti a povinnej domácej karantény z dôvodu ochorenia COVID-19.

Fyzická osoba s nárokom na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 (uvedená v § 17 ods. 2 zákona):

 1. žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní (podľa osobitného predpisu) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi (podľa osobitného predpisu),
 2. vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu (podľa osobitného predpisu),
 3. vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 4. fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi ( podľa osobitného predpisu – 41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
 5. fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
 6. dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
 7. dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania. 
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...