Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 sa stal účinným dňom 4.4.2020.

Dôvodom prijatia tohto zákona bolo prijatie opatrení, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií SR, na zmiernenie negatívnych vplyvov v dôsledku pandémie. Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú od 12.3.2020 (odkedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu) až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu. Celé znenie zákona je možné nájsť na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/vyhlasene_znenie.html.

Opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti

Spôsob doručovania podania
Podanie urobené prostredníctvom elektronických prostriedkov netreba doručovať v listinnej podobe. Takéto podanie sa pokladá za doručené. V prípade ak by dané podanie obsahovalo nedostatky, tak príslušný orgán vyzve daňovníka na jeho opravu prostredníctvom rovnakého elektronického prostriedku akým subjekt podanie urobil. Príslušný orgán týmto spôsobom oboznámi daňovníka s pokynmi na opravu a lehotou na odstránenie nedostatkov.
Zmeškanie lehoty
Ak by daňovníkovi uplynula lehota počas obdobia pandémie a došlo by, teda k zmeškaniu lehoty, tak takéto zmeškanie sa odpustí ak daňovník zmeškaný úkon urobí najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Toto opatrenie sa nevzťahuje na podanie daňového priznania a platenia daní.
Doručovanie
V prípade nevyzdvihnutia písomnosti do konca lehoty, počas ktorej bola uložená na pošte sa posledný deň lehoty považuje za deň doručenia, a to aj v prípade ak sa FO alebo PO o uloženej písomnosti nedozvedela.
Prerušenie daňovej kontroly
Ak začala plynúť lehota na vykonanie daňovej kontroly pred začatím obdobia pandémie, tak je možné ju prerušiť na žiadosť daňovníka. Ak bola daňová kontrola prerušená pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušená až do skončenia obdobia pandémie aj v tom prípade ak pominuli dôvody prerušenia.Ak začne daňová kontrola počas obdobia pandémie, tak sa lehota na jej vykonanie prerušuje od nasledujúceho dňa po dni začatia kontroly.
Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
Finančná správa počas obdobia pandémie nebude aktualizovať zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a ani zoznam vymazaných platiteľov DPH.
Prerušenie daňového konania
Platia rovnaké pravidlá ako v prípade prerušenia daňovej kontroly.
Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
Počas obdobia pandémie dochádza k prerušeniu plynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo plynutie lehoty,  v ktorej sa premlčuje právo vymáhať daňový nedoplatok.
Daňové nedoplatky
Daň, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie sa nepovažuje za daňový nedoplatok v prípade, ak daňovník zaplatí a odvedie túto daň do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.
Odloženie daňovej exekúcie
Daňová exekúcia sa na obdobie pandémie odkladá.
Správne delikty a sankcie
V období pandémie sa daňovníkovi nepripisuje zodpovednosť za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov ak lehota na podanie priznania uplynula počas obdobia pandémie v prípade ak si daňovník splní túto povinnosť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.V prípade ak na základe dodatočného daňového priznania vznikne daňovníkovi vyššia daňová povinnosť v porovnaní s daňovým priznaním, tak sa pokuta za tento správny delikt počíta do dňa začatia obdobia pandémie. Ak daňovník do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie zaplatí preddavok na daň, daň vybranú zrážkou alebo zrazenú daň na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými v čase pandémie, tak daňový úrad nevyrubí úrok z omeškania.

Opatrenia pri dovoze tovaru

Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od DPH pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy
Ministerstvo vnútra SR bude schvaľovať charitatívne a dobročinné organizácie, ktoré budú môcť dovážať tovar oslobodený od dovozného cla a od DPH. Zákon presne vymenúva, ktoré osoby môžu byť schválené ako charitatívne a dobročinné organizácie.

Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, ktorá začala plynúť v čase pandémie sa považuje za splnenú ak sa daňové priznanie podá a daň zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

Opatrenie v oblasti správnych poplatkov

V čase pandémie sa nevyrubuje a neplatí poplatok za úkony a konania správnych orgánov, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych dopadov pandémie.

Opatrenia v oblasti účtovníctva

Lehoty, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve sa považujú za dodržané ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca 3. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z nich uplynie skôr.AK by v čase pandémie nemohla účtovná jednotka splniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona o účtovníctve z personálnych alebo technických dôvodov pre negatívne dopady pandémie, nebude sa to považovať za nesplnenie povinností, ak si ich splnia do konca 3. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.Do obdobia lehoty na uloženie pokuty sa nezapočíta čas pandémie v prípade ak takáto lehota začala plynúť pred vznikom pandémie.

Opatrenia v oblasti dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov
Daňové priznanie za rok 2019 sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. V tomto období je daňovník povinný daň aj zaplatiť.Daňovníci, ktorým lehota na podanie daňového priznania uplynula v čase pandémie si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania podľa prvého bodu, a to na základe:oznámenia príslušnému správcovi dane, a to najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania podľa prvého bodu, najviac o 3 kalendárne mesiace; oznámením príslušnému správcovi dane, a to najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania podľa 1. bodu, najviac o 6 kalendárnych mesiacov ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné prímy plynúce zo zdrojov v zahraničí.Ak daňovník v pôvodnej lehote na podanie daňového priznania (t.j. do 31.3.2020) podal správcovi dane oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie DP a táto lehota na podanie DP uplynie počas pandémie, tak daňovník podáva DP k dani z príjmov v lehote určenej v prvom bode, pričom, ale už nemôže uplatniť možnosť znova predĺžiť lehotu.Daňovník, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, ktorému uplynie lehota na podanie DP k dani z príjmov počas pandémie môže podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie DP o najviac 3 kalendárne mesiace. Žiadosť je povinný podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP podľa 1. bodu.
Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov u zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota uplynula v čase pandémie je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže v čase pandémie použiť tento podiel zaplatenej dane aj na pomoc pri zmiernení následkov pandémie.
Hlásenie a ročné zúčtovanie
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnuté zamestnancom, pre ktoré lehota na podanie uplynula počas pandémie sa podávajú do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota na vykonanie uplynula počas obdobia pandémie sa vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Zamestnávateľ je povinný doručiť doklad o vykonaní ročného zúčtovania zamestnancom do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.Zamestnávateľ je povinný po vykonaní ročného zúčtovania najneskôr pri zúčtovaní mzdy za 2. kalendárny mesiac po skončení pandémie vysporiadať rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a výškou zrazených preddavkov na daň z príjmov. Taktiež je v tejto lehote povinný vyplatiť daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky.

Opatrenia v oblasti finančnej pomoci

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých a stredných podnikoch
Na pomoc zmiernenia negatívnych dopadov pandémie a podporu udržania prevádzky pre malé a stredné podniky poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc prostredníctvom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Poskytnutie tejto pomoci je možné za podmienok uvedených v tomto zákone a na základe zmluvy medzi ministerstvom a bankou.Pomoc možno poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo formou úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku). Záruka za úver poskytnutý bankou Predstavuje záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že v prípade ak on nebude schopný plniť si záväzky vyplývajúce zo zmluvy o úvere, tak ministerstvo uspokojí tieto záväzky. Podmienky poskytnutia (posudzujú sa ku dňu podpisu zmluvy o úvere):nejde o malého zamestnávateľa, ktorý má na sprostredkovanie zamestnania oprávnenie,neevidujú sa voči malému zamestnávateľovi nedoplatky v Sociálnej poisťovni na poistnom alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pri ktorých je po lehote splatnosti viac, ako 180 dní; a na zdravotnom poistení,nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie, alebo reštrukturalizácia,malý zamestnávateľ spĺňa podmienky určené bankou.Ak dôjde k situácií, že ministerstvo prevezme záväzky zo záruky za úver, tak mu vzniká pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia. Malý zamestnávateľ je povinný záväzok voči ministerstvu splatiť spolu s úrokom. Bonifikácia úroku Je možné poskytnúť malým zamestnávateľom zo štátneho rozpočtu po splnení týchto podmienok:malý zamestnávateľv období stanovenom v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti na úrovni dohodnutej v zmluve o úvere,na konci obdobia, v ktorom sa malý zamestnávateľ zaručil o udržanie úrovne zamestnanosti nebude mať nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na zdravotné poistenie po lehote splatnosti nad výšku, ktorá bola určená v zmluve o úvere.

Neváhajte využiť aj naše komplexné a odborné služby pre podnikateľov, ako napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, mzdy a personalistiku, virtuálne sídlo a mnoho ďalších.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...