Zavedenie zdanenia dividend od 1.1.2017

Novela Zákona o dani z príjmov zavádza s účinnosťou od 1.1.2017 zdaňovanie podielov na zisku (dividend) vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti, alebo družstva. Od 1.1.2017 budú predmetom dane aj likvidačné zostatky uvedených spoločností.

Spôsob zdanenia je podmienený niekoľkým faktorom, predovšetkým typu príjemcu dividendy (FO alebo PO), z ktorého štátu plynie dividenda (SR, zahraničie), od daňovej rezidencie príjemcu dividendy, a taktiež je potrebné posudzovať dividendy podľa toho, v ktorých rokoch vznikli.

Zavedenie zdaňovania dividend sa týka najmä fyzických osôb, pričom dividendy vyplatené právnickým osobám aj naďalej nebudú predmetom dane (okrem dividend, ktoré sú prijaté alebo vyplatené právnickej osobe z nezmluvného štátu). Na druhej strane, z týchto podielov na zisku,  dosiahnutých za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017, nebude potrebné odviesť poistné na verejné zdravotné poistenie.

Dividendy budú zdanené nasledovnými sadzbami dane, pričom ich aplikácia bude závisieť od daňovej rezidencie FO a PO:

Zdroj dividendSadzb​a
Slovenská republika7 %
zahraničie – zmluvné štátyzmluvne dohodnutá sadzba alebo 7 %
zahraničie – nezmluvné štáty35 %

Dividendy vyplácané daňovníkovi SR zo zdroja SR sa zdaňujú zrážkou, ak však FO bude prijímať dividendy zo zahraničia, je povinná ich zdaniť v daňovom priznaní a uplatniť správnu sadzbu dane.

Sadzby dane používané pri zdanení dividend od 1.1.2017, ktoré sú vyplácané na území SR zahraničnej osobe (daňovému nerezidentovi), sú nasledovné:

Zahraničná fyzická osobaSadzba
daňový rezident zmluvného štátuzmluvne dohodnutá sadzba alebo 7 %
daňový rezident nezmluvného štátu35 %

Takto vyplatené dividendy sa zdaňujú zrážkou.

Prehľad zdanenia a „zodvodnenia“ podielov na zisku je znázornený nižšie v tabuľke.

Rok vyplatenia VH do 2003  VH za 2004 – 2010 VH za 2011 – 2012 VH za 2013 – 2016
ZP  DPFO ZP DPFO ZP DPFO ZP DPFO
2004 – 2010 0 19% 0 0        
2011 14% 19% 0 0        
2012 14% 19% 0 0 10 % / 5 % 0    
2013 0% 15 % (§ 51d ZDP) 0 0 10 % / 5 % 0    
2014 14% 19%, 25% 0 0 10 % / 5 % 0 14 % 0
2015 14% 19%, 25% 0 0 10 % / 5 % 0 14 % 0
2016 14% 19%, 25% 0 0 10 % / 5 % 0 14 % 0

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa uvedenej problematiky, alebo sa chcete dozvedieť bližšie informácie, môžete sa obrátiť na spoločnosť EASY START s.r.o. e-mailom a telefonicky: info@easystart.sk, 0948/280 278.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...