Zmeny v likvidácií spoločností od 1.10.2020

Od 1.10.2020 vstupuje do platnosti zákon č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Daný zákon pojednáva o rôznych formách zrušení spoločností. V rámci tohto článku sa upriamime na rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú likvidácii spoločností. Je dôležité poznamenať, že dôležitým prvkov v prípade aplikácie nových ustanovení je dátum zápisu likvidátora do obchodného registra.

Najdôležitejšie zmeny je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Vstup do likvidácie

Podľa nových pravidiel bude spoločnosť vstupovať do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra. V súčasných podmienkach avšak môže tento zápis trvať aj niekoľko mesiacov, najmä v prípade firiem zapísaných v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

 • Okamih vymenovania likvidátora

Novelou dochádza taktiež k zmene lehoty na vymenovanie likvidátora. Likvidátor môže byť vymenovaný najneskôr do 60 dní od dátumu zrušenia spoločnosti. V prípade, ak by spoločníci v tejto lehote nevymenovali likvidátora, tak ho ustanoví súd a to prostredníctvom náhodného výberu zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Zmena taktiež nastáva v tom, že pokiaľ spoločnosť nezloží preddavok na likvidáciu, tak súd nevymenuje likvidátora.

 • Preddavok na likvidáciu

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom bode, tak spoločnosti majú povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu v hodnote 1 500 EUR. Výšku preddavku bude určovať vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii. Daný preddavok sa bude skladať do úschovy notára. Z uvedeného vyplýva, že treba rátať s dodatočnými výdavkami vo forme odmeny notárovi za notársku odmenu. Je dôležité poznamenať, že zložiť ho je potrebné pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Zo zaplateného preddavku sa budú uhrádzať odmeny a náhrady výdavkov likvidátora. Preddavok vydáva notár v prospech likvidátora po 30 dňoch od výmazu spoločnosti z obchodného registra a to poslednému zapísanému likvidátorovi danej spoločnosti.

 • Odmena a náhrada výdavkov likvidátora

Novelou zákona prináleží likvidátori, ktorý bol ustanovený súdom odmena a taktiež aj náhrada výdavkov v zmysle osobitnej vyhlášky (za zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok – 300 EUR, za zverejnenie prvého vyhotovenia konečných správ o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku – 300 EUR). Ako už bolo spomenuté, uvedená odmena sa bude vyplácať z preddavku na likvidáciu.

Likvidátorovi  vymenovanému spoločnosťou taktiež patrí odmena a náhrada výdavkov v zmysle individuálne dohodnutej zmluvy.

 • Súdny poplatok za zápis likvidátora

Súdny poplatok za zápis likvidátora sa od októbra zvyšuje na 99,50 EUR a v prípade elektronického podania na polovicu.

 • Opakované oznámenie o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok

Podľa novely bude môcť súd nariadiť, aby výzva na prihlásenie pohľadávok bola zo strany likvidátora zopakovaná, a to v prípade, ak nastane zmena v osobe likvidátora.

 • Povinnosť vytvoriť zoznam pohľadávok a majetku

Likvidátorovi vzniká nová povinnosť a to vyhotoviť základný zoznam prihlásených pohľadávok a základný zoznam majetku spoločnosti. Tieto dokumenty je následne povinný do 30 dní uložiť do zbierky listín obchodného registra.

 • Predĺženie minimálneho trvania likvidácie

Novelou sa stanovuje minimálna dĺžka trvania likvidácie a to najskôr po uplynutí 6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Táto lehota sa môže predĺžiť až na 12 mesiacov v prípade ak má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky daňové nedoplatky, alebo sa u nej vykonáva daňová kontrola.

 • Povinnosti pri ukončení likvidácie

Likvidátor má povinnosť ku dňu skončenia likvidácie zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Novinkou ale bude, že likvidátor má povinnosť zverejniť oznámenie o zastavení týchto dokumentov.

 1. Zrušenie povinnosti vyžiadať súhlasy správcov daní a Sociálnej poisťovne

Podľa novely zákona už nebude potrebné vyžiadať súhlas daňového a colného úradu ako ani Sociálnej poisťovne.

 1. Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Návrh na výmaz spoločnosti bude stále podávať likvidátor, avšak po novom mu vzniká povinnosť predložiť vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly. Táto povinnosť vzniká len v prípade, ak sa predlžovala lehota na skončenie likvidácie.

Okrem aktuálnych informácií vám ponúkame aj komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad odborné daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva alebo likvidáciu spoločností. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...