O spoločnosti
EASY START je komplexná služba pre podnikateľov, či už existujúcich alebo začínajúcich, ktorí majú záujem o rôzne právne alebo ekonomické úkony, ideálne pod jednou strechou.
Kontaktujte nás
open
blank blank
Komplexné služby pre Vašu firmu
EASY START s.r.o.!
Kontaktujte nás
Podvojné účtovníctvo
Zakladanie s.r.o.
Zmena ORSR
Likvidácia spoločností
Korporátna identita
Audit
Daňové poradenstvo
slider bg blank
AKCIA !Pri založení spoločností
Prvé 3 mesiace virtuálneho sídla
ZADARMO
slide 3
Vernosť
sa vypláca
Čím viac služieb využijete v našej spoločnosti
o to viac ušetríte.
slide 4
50% zľava
na vedenie
účtovníctva
Počas prvých 3 mesiacov
slide 5
Virtuálne sídlo
za 1€ mesačne
V prípade využitia účtovných služieb našej
spoločnosti (Balík MAXI a viac) môžete získať
exkluzívnu adresu už za 1 euro mesačne, počas
celej doby vedenia účtovníctva. Ušetríte až 516 € ročne.
slide 6
Majte aj Vy
sídlo spoločnosti
v centre Bratislavy
Už od 15 € / mesačne

Knižnica


Účtovna osnova PDF na stiahnutie
Názov knižnice Na stiahnutie
1. Zákon č.289/2008 Z .z., o používaní registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR PDF na stiahnutie
2. Zákon SNR č.536/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
3. Zákon č.595/2003 Z. z., o dani z príjmov PDF na stiahnutie
4.Zákon č. 222/2004 Z.z.,o dani z pridanej hodnoty PDF na stiahnutie
5. Zákon č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF na stiahnutie
6. Zákon č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových vozidiel a o zmene a o doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
7. Zákon č.530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov PDF na stiahnutie
8. Zákon č. 106/2004 Z.z., o spotrebnej dani z tabakových výrobkov PDF na stiahnutie
9. Zákon č. 105/2004 Z.z., o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č.267/2002 Z.z., o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č 211/2003 Z. z. PDF na stiahnutie
10. Zákon č. 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja PDF na stiahnutie
11. Zákon č. 609/2007 Z. z., o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
12. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách PDF na stiahnutie
13. Zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve PDF na stiahnutie
14. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch PDF na stiahnutie
15. Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník PDF na stiahnutie
16. Zákon č. 200/2011 Z. z., o obchodnom vestníku PDF na stiahnutie
17. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
18. Zákon č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
19. Zákon NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách PDF na stiahnutie
20. Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
21. Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník PDF na stiahnutie
22. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
23. Zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
24. Zákon č. 102/204 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
25. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
26. Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom PDF na stiahnutie
27. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) PDF na stiahnutie
28. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
29. Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní: PDF na stiahnutie
30. Zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
31. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) PDF na stiahnutie
32. Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
33. Zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon PDF na stiahnutie
34. Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok PDF na stiahnutie
35. Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok PDF na stiahnutie
36. Zákon č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok PDF na stiahnutie
37. Zákon č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok: PDF na stiahnutie
38. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: PDF na stiahnutie
39. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov PDF na stiahnutie
40. Vyhláška MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov PDF na stiahnutie
41. Nariadenie vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia PDF na stiahnutie
42. Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon PDF na stiahnutie
43. Zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok PDF na stiahnutie
44. Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
45. Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore PDF na stiahnutie
46. Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
47. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok) PDF na stiahnutie
48. Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkach na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
49. Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch PDF na stiahnutie
50. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
51. Vyhláška MFSR č. 164/2013 Z.z., úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení PDF na stiahnutie
52. Vyhláška MFSR č. 165/2013 Z.z., úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby PDF na stiahnutie
53. Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce PDF na stiahnutie
54. Zákon NR č. 663/2007 Z.z.o minimálnej mzde PDF na stiahnutie
55. Nariadenie vlády SR č. 279/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy PDF na stiahnutie
56. Nariadenie vlády SR č. 310/2001 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite PDF na stiahnutie
57. Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca PDF na stiahnutie
58. Zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch PDF na stiahnutie
59. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti PDF na stiahnutie
60. Vyhláška MPSVaR SR č. 106/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
61. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení PDF na stiahnutie
62. Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
63. Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení PDF na stiahnutie
64. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení PDF na stiahnutie
65. Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi PDF na stiahnutie
66. Nariadenie vlády SR č. 324/2009 Z.z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie PDF na stiahnutie
67. Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime s prehľadom opatrení MPSVaR SR         PDF na stiahnutie
68. Opatrenie MPSVaR SR č. 186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima PDF na stiahnutie
69. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
70. Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti PDF na stiahnutie
71. Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení PDF na stiahnutie
72. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
73. Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku PDF na stiahnutie
74. Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosťo dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
75. Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčastne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
76. Zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z. PDF na stiahnutie
77. Zákon č. 245/2002 Z.z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. zákon a rodine v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
78. Zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa PDF na stiahnutie
79. Opatrenie č. 236/2013 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa PDF na stiahnutie
80. Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci PDF na stiahnutie
81. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia PDF na stiahnutie
82. Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
83. Zákon o vinohradníctve a vinárstve PDF na stiahnutie

 

Mám záujem o službu: Knižnica

Vaša správa bola úspešne odoslaná!