Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Knižnica

Účtovna osnova PDF na stiahnutie
Názov knižnice Na stiahnutie
1. Zákon č.289/2008 Z .z., o používaní registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR PDF na stiahnutie
2. Zákon SNR č.536/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
3. Zákon č.595/2003 Z. z., o dani z príjmov PDF na stiahnutie
4.Zákon č. 222/2004 Z.z.,o dani z pridanej hodnoty PDF na stiahnutie
5. Zákon č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF na stiahnutie
6. Zákon č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových vozidiel a o zmene a o doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
7. Zákon č.530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov PDF na stiahnutie
8. Zákon č. 106/2004 Z.z., o spotrebnej dani z tabakových výrobkov PDF na stiahnutie
9. Zákon č. 105/2004 Z.z., o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č.267/2002 Z.z., o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č 211/2003 Z. z. PDF na stiahnutie
10. Zákon č. 98/2004 Z. z., o spotrebnej dani z minerálneho oleja PDF na stiahnutie
11. Zákon č. 609/2007 Z. z., o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
12. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách PDF na stiahnutie
13. Zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve PDF na stiahnutie
14. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch PDF na stiahnutie
15. Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník PDF na stiahnutie
16. Zákon č. 200/2011 Z. z., o obchodnom vestníku PDF na stiahnutie
17. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
18. Zákon č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
19. Zákon NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách PDF na stiahnutie
20. Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
21. Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník PDF na stiahnutie
22. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
23. Zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
24. Zákon č. 102/204 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
25. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
26. Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom PDF na stiahnutie
27. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) PDF na stiahnutie
28. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
29. Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní: PDF na stiahnutie
30. Zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
31. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) PDF na stiahnutie
32. Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
33. Zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon PDF na stiahnutie
34. Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok PDF na stiahnutie
35. Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok PDF na stiahnutie
36. Zákon č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok PDF na stiahnutie
37. Zákon č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok: PDF na stiahnutie
38. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: PDF na stiahnutie
39. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov PDF na stiahnutie
40. Vyhláška MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov PDF na stiahnutie
41. Nariadenie vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia PDF na stiahnutie
42. Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon PDF na stiahnutie
43. Zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok PDF na stiahnutie
44. Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
45. Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore PDF na stiahnutie
46. Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
47. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok) PDF na stiahnutie
48. Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkach na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
49. Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch PDF na stiahnutie
50. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
51. Vyhláška MFSR č. 164/2013 Z.z., úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení PDF na stiahnutie
52. Vyhláška MFSR č. 165/2013 Z.z., úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby PDF na stiahnutie
53. Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce PDF na stiahnutie
54. Zákon NR č. 663/2007 Z.z.o minimálnej mzde PDF na stiahnutie
55. Nariadenie vlády SR č. 279/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy PDF na stiahnutie
56. Nariadenie vlády SR č. 310/2001 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite PDF na stiahnutie
57. Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca PDF na stiahnutie
58. Zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch PDF na stiahnutie
59. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti PDF na stiahnutie
60. Vyhláška MPSVaR SR č. 106/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
61. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení PDF na stiahnutie
62. Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
63. Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení PDF na stiahnutie
64. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení PDF na stiahnutie
65. Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi PDF na stiahnutie
66. Nariadenie vlády SR č. 324/2009 Z.z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie PDF na stiahnutie
67. Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime s prehľadom opatrení MPSVaR SR         PDF na stiahnutie
68. Opatrenie MPSVaR SR č. 186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima PDF na stiahnutie
69. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
70. Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti PDF na stiahnutie
71. Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení PDF na stiahnutie
72. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
73. Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku PDF na stiahnutie
74. Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosťo dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
75. Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčastne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
76. Zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z. PDF na stiahnutie
77. Zákon č. 245/2002 Z.z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. zákon a rodine v znení neskorších predpisov PDF na stiahnutie
78. Zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa PDF na stiahnutie
79. Opatrenie č. 236/2013 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa PDF na stiahnutie
80. Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci PDF na stiahnutie
81. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia PDF na stiahnutie
82. Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF na stiahnutie
83. Zákon o vinohradníctve a vinárstve PDF na stiahnutie

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!